Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kartläggning av ungas tillvaro genomförs under hösten

I dagarna startar arbetet med LUPP 2018 i Smedjebackens kommun. LUPP står för ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och syftar till att kartlägga ungdomars syn på sin tillvaro

Var 3:e år genomförs LUPP i Smedjebackens kommun. Denna gång är arbetet samordnat så att alla Dalarnas kommuner genomför undersökningen samtidigt. Undersökningen görs i högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet och består främst av en enkät med 80-frågor som rör ungdomars hälsa, livsstil, samhällssyn och framtidsplaner.

Smedjebackens kommuns ungdomssamordnare Matilda Kilström samordnar arbetet med LUPP lokalt och betonar hur viktig undersökningen är för framtiden; –Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. LUPP är en viktig pusselbit för att vi ska kunna fortsätta genomföra konstruktiva åtgärder som rör den här gruppen kommunmedborgare, säger Matilda.

Under oktober åker hon runt i de berörda skolarna och arbetar med undersökningen. Nästföljande steg i arbetet blir att genomföra fokusgruppintervjuer baserade på fakta som framkommit i enkäten.
Därefter sammanfattas arbetet i en slutrapport.
–LUPP är ett är ett jättebra verktyg för oss. Min förhoppning är att fler ska få en bild av ungas livssituation och att det framöver blir en naturlig del i beslutsunderlaget i frågor som rör unga, fortsätter Matilda.

Kommunutvecklare

Senast LUPP genomfördes (2015) framkom att många unga vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen de bor i. Samtidigt kände många att det inte visste hur de kunde gå tillväga eller vem de kan vända sig till. Som en följd av detta valde Smedjebackens kommun under sommarjobbsperioden 2018 att för första gången använda sig av kommunutvecklare.

Som en följd av resultatet av LUPP 2015 blev fokuset ”Delaktighet och inflytande”. Kommunutvecklarna bestod av fyra ungdomar mellan 15 och 17 boende i Smedjebacken. Deras arbetsperiod inleddes med en introduktion innehållande information om bl.a. vad en kommun är, hur organisationen ser ut i Smedjebackens kommun och hur det ungdomspolitiska arbetet ser ut på regional och lokal nivå.
Efter introduktionen arbetade gruppen med årets uppdrag. I slutet av arbetsperioden sammanställde och presenterade de sitt arbete för kommunalråd Fredrik Rönning och Matilda Kilström.

I LUPP 15 framkom även att många saknade ett ställa att ”hänga på” varpå arbetet med att öppna ny fritidsgård startade, vilket i förlängningen ledde till att det under 2018 har öppnat en fritidsgård i Smedjebacken och en i Söderbärke. Det är åtgärder som dessa LUPP kan leda till.

Kommunutvecklarnas arbete och slutsatser har delvis också påverkat utformningen av LUPP 2018.

Förhoppningen när arbetet med LUPP 2018 nu startar är att få en så tydlig bild som möjligt av hur ungas situation ser ut. Resultatet blir ett nyttigt underlag för hela kommunorganisationens arbete inför framtiden.

Rapporten om kommunutvecklarna hittar du HÄRPDF (pdf, 672 kB)

Har du frågor om LUPP?
kontakta Matilda Kilström,
ungdomssamordnare
0240-66 00 24
matilda.kilstrom@smedjebacken.se


Sidan senast uppdaterad: 2018-10-22
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Matilda Kilström,
ungdomssamordnare
0240-66 00 24
matilda.kilstrom@smedjebacken.se