Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunfullmäktige 23 april

En ny policy och handlingsplan gällande alkohol, droger och missbruk, beslut kring VA-verksamhetsområde i Österbo/Lernbo samt ett nytt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO. Det var några frågor det beslutades kring på Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 23 april.

Årsredovisning och bokslut 2017

KF beslutade att godkänna Smedjebackens kommuns årsredovisning och bokslut för 2017. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning för de kommunala bolagen.

Beslut kring ståndpunkt inför inrättande av kommunförbund i Dalarna

KF har vid ett tidigare sammanträde ställt sig positiva till inrättandet av ett nytt kommunförbund i Dalarna i samband med bildandet av en länsregion år 2019. En politisk arbetsgrupp har arbetat vidare med frågan och föreslår att ett kommunförbund i form av en ideell förening ska bildas för Dalarna under 2018. Gruppens förslag är att ett konstituerande förbundsmöte genomförs den 30 maj 2018. KF beslutade att Smedjebackens kommun deltar i det föreslagna kommunförbundet från start. Som ombud till det konstituerande förbundsmötet utsågs Carin Runeson och som ersättare utsågs Kjell Midér.

Arkivreglemente för Smedjebackens kommun reviderat

Kommunstyrelsens förvaltning har reviderat kommunens arkivreglemente utifrån förändrat regelverk och organisatoriska förändringar som skett inom kommunen. Reglementet gäller även för bolag, stiftelser, och ekonomiska föreningar där kommunen utövar ett rättsligt inflytande samt de samägda företag där kommunen har arkivansvar. KF beslutade att anta arkivreglementet.

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO antaget

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” ska en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska målet anges för kommunens verksamhet och de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Räddningstjänsten har upprättat förslag till handlingsprogram för innevarande mandatperiod för kommunen. Handlingsprogrammet har varit ute på remiss och man har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. KF beslutade att anta det framtagna handlingsprogrammet.

VA-verksamhetsområde Österbo/Lernbo

I Kommunens VA-arbete ingår skapandet av nya VA-verksamhetsområden. I den reviderade VA-strategin ingår Österbo/Lernbo som område för planerad utbyggnad 2019 - 2020. VA-situationen i Österbo/Lernbo är sådan att verksamhetsområde för vatten och avlopp bör bildas med anledning av bristfällig dricksvattenförsörjning och många äldre enskilda avlopp med dålig eller okänd rening. Ett förslag till avgränsning togs fram i höstas och har sedan dess omarbetats efter synpunkter från berörda fastighetsägare. KF beslutade att anta avgränsningarna och bilda av VA-verksamhetsområdet i Österbo/Lernbo enligt utarbetat förslag.

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018 – 2022

Alla kommuner i Sverige ska ha en plan framtagen för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (avfallsplan). Planen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens renhållningsordning. Förslag till plan för perioden 2018 – 2022 har tagits fram via arbete i en regional projektgrupp och lokala arbetsgrupper i varje dalakommun. KF beslutade att anta den nya planen för avfallshantering.

Motion (C) om stresstest av kommunens ekonomi

Jan Tholerus (C) och Göran Engström (C) har skickat en motion till Kommunstyrelsen där Centerpartiet föreslår att Smedjebackens kommun inför budgetarbetet 2018 låter genomföra ett stresstest där man simulerar olika variabler såsom räntehöjningar, vikande arbetsmarknad och skattekraft, minskad befolkning, minskade generella och riktade statsbidrag, borgensåtaganden osv. KF beslutade att Kommunfullmäktiges presidium (KF:s ordförande och vice ordförande) får i uppdrag att prata med kommunens revisorer om ett eventuellt genomförande av en stresstest och hur den isåfall ska finansieras.

Ny policy och handlingsplan gällande alkohol, droger och missbruk

Personalavdelningen och Centrala samverkansrådet (CeSar) i Smedjebackens kommun har tagit initiativ till att göra en översyn av kommunens alkohol- och drogpolicy för att uppdatera och komplettera gällande styrdokument. Handlingsplanen anger mer detaljerat ansvar och tillvägagångssätt vid olika former av missbruksproblematik. KF beslutade att anta policyn och handlingsplanen.

Följande övriga motioner besvarades:

  • Motion (M) om upprättande av handlingsplan för att utveckla olika former av kvalitativa seniorboenden för äldre
  • Motion (M) om aktivitetskrav för att undvika utanförskap
  • Motion (M) Attraktiv arbetsplats med intraprenad

Följande motioner avslogs:

  • Motion (SD) om införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-17
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information