Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunfullmäktige 26 november

Budgeten för kommande år antagen och detaljplan för "Strandängens förskola" godkänd. Det var några av de ärenden det beslutades kring på Kommunfullmäktiges (KF) Sammanträde 26/11

Gamla och nya ledamöter samlades i sessionssalen tillsammans med en stor skara åhörare och övrig personal när första fullmäktigesammanträdet efter valet ägde rum på måndagskvällen.

I egenskap av den som varit ledamot i fullmäktige längst tid inledde Göran Engström med ett anförande.

Val av kommunfullmäktiges presidium

Till ordförande för KF kommande mandatperiod återvaldes Carin Runeson (S). Till vice ordförande valdes John Andersson (S)

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till kommunfullmäktiges valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsågs:

 • Carin Runeson (S), ordförande
 • Birgitta Eriksson-Granqvist (M)
 • Johan Persson (SD)
 • Göran Engström (C), vice ordförande
 • Zynnöve Zachrisson-Noring (L)
 • Yvonne Johansson (MP)
 • Vanja Larsson (V)

Som ersättare utsågs:

 • John Andersson (S)
 • Lotta Gunnarsson (M)
 • Per-Erik Hellström (SD)
 • Jan Tholérus (C)
 • Torsten Åslund (L)
 • Calle Morgården (MP)
 • Kjell Andersson (V)

Budget 2019 samt plan 2020–2021

KF godkände det förslag till budget för 2019 samt plan 2020 – 2021 som ekonomiavdelningen upprättat. Man beräknar ett plusresultat på 18 mkr för 2019.

Budgeten innehåller bl.a:

 • Personalförstärkningar inom äldreomsorgen
 • Förebyggande arbete för äldre
 • Fortsatta satsningar på fritidsgårdarna i Smedjebacken och Söderbärke

Investeringsbudget 2019

KF fastställde investeringsbudgeten för nästa år. Budgeten är på 35 mkr och innehåller bl.a:

 • Byggnation av "Strandängens förskola"
 • Takbyte på Bergaskolans matsal
 • Investeringar i förskolornas utemiljöer
 • Fortsatta satsningar på utbyggnad av Gång o cykelvägar

Avgifter 2019

KF beslutade kring en rad avgifter för kommande år.
Här följer några exempel:

Avgifter inom omsorgen:

 • Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 165 kronor per månad
 • Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde ska vara oförändrat
 • Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 350 kronor

Avgifter vid försäljning av kommunal mark:
Tekniska kontoret har sett över kommunens avgifter vid försäljning av mark vad gäller prisnivå och aktualitet. Följande kostnader fastställdes:

För bostadsändamål:

 • Grundpris 1 000m2: 85 000 kr
 • Tillägg för areal större än 1 000m2:
  Inom tätort: 85 kr/m2

Avgifter kostenheten

 • Lunchpriset för personal som äter inom skola/förskola fastställs till 75 kronor
 • Priset för lunch till personer som är 67 år och äldre fastställs till 70 kronor

Avfallstaxa 2019

KF beslutade att från 1/1 2019 höja avfallstaxan med 3%

Detaljplan för ”Strandängens förskola”

Miljö- och byggkontoret har arbetat fram ett förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Smedjebacken 3:1 där den 8 till 10 avdelningar stora nya ”Strandängens förskola” planeras ligga.

I planen finns även utrymme för framtida markbehov för vård, bostäder och kontor. Detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 24 augusti - 24 september 2018. Vissa ändringar har därefter gjorts i bl.a. planbeskrivningen. KF beslutade att fastställa detaljplanen.

Förändringar i kommunens förvaltningsorganisation

I syfte att forma en gemensam organisation för samhällsbyggnadsfrågor och ge kommunchef Kerstin Söderlund bättre förutsättningar att hantera sitt uppdrag, var förslaget till KF att bilda en ny förvaltning i kommunen; Samhällsbyggnadsförvaltningen (se bild).

De verksamheter som rapporterar till samhällsbyggnadsutskottet föreslogs få en ny organisatorisk placering. Berörda verksamheter är avdelningarna näringsliv och fritid, kost, räddningstjänst, teknik samt AME/Integration.

Förslaget skulle innebära att kommunstyrelseförvaltningen därmed omfattar verksamheterna kansli (enheterna kansli, medborgarservice och IT), ekonomi och upphandling samt personal och lön. KF gav Kerstin Söderlund i uppdrag att verkställa förändringen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-30
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information