Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 10 april

Antagna riktlinjer för digitalt långtidsbevarande och bidrag till Personalföreningen Smeden. Det var några av sakerna det beslutades kring på kommunstyrelsen (KS) sammanträde 10 april.

Antagna riktlinjer för digitalt långtidsbevarande

För att Smedjebackens kommun ska kunna bevara och tillgängliggöra digital information behövs samsyn och delat ansvar mellan förvaltningarna och arkivmyndigheten. Riktlinjerna är skriva av kommunarkivarie Ulf Johansson och ger övergripande vägledning gällande filformat och systemdokumentation och gäller alla typer av information såsom till exempel databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar. KS beslutade att anta riktlinjerna.

Vald ersättare efter Christer Larsson (V)

KS valde en ersättare i samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsens arbetsutskott efter Christer Larsson (V) som avsagt sig uppdragen. Ersättare blir Annika Lundström (V).

145 000kr till Personalföreningen Smeden

Kommunstyrelsen beslutade att ge 145 000kr i bidrag till Personalföreningen Smeden för att de under året ska kunna erbjuda friskvårdsaktiviteter inklusive kulturella aktiviteter för kommunkoncernens anställda. Föreningen har tagit fram en verksamhetsplan inför 2018 med varierande aktiviteter under årets alla månader. Aktiviteterna ska passa samtliga tillsvidareanställda och främja en bra sammanhållning.

Ärenden för beslut i kommunfullmäktige 23 april

  • Årsredovisning och bokslut 2017
  • Beslut kring ståndpunkt inför inrättande av kommunförbund i Dalarna
  • Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
  • Arkivreglemente för Smedjebackens kommun
  • Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO
  • VA-verksamhetsområde Österbo/Lernbo
  • Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022
  • Översyn av nämndorganisation
  • Delegationsärenden 2018
  • Motion (C) om stresstest av kommunens ekonomi


Sidan senast uppdaterad: 2018-04-24
Webbredaktör: David Wallman

Mer information