Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 10 mars

Information kring bokslutet för 2019 och medel för byutveckling anslagna. Det var några av ärendena på bordet när Kommunstyrelsen (KS) sammanträdde tisdagen 10 mars.

Bokslutsinfo 2019

Ekonomichef Jonas Källman informerar om kommunens resultat för 2019 vilket är +24,5 mkr. Resultatet är +6,4 mkr bättre än budget.

Stiftelsen Asta Mennstads minnesfond

Smedjebackens kommun är universell arvinge i Asta Mennstads dödsbo. Enligt testamentet ska en fond bildas i syfte att ge ekonomisk hjälp till handikappade barn som är bosatta i kommunen. I testamentet anges att fondens tillgångar ska förvaltas av en styrelse bestående av tre ledamöter och en ersättare, vilka ska utses av KS. Till styrelsen för stiftelsen utsågs av KS:
Monica Forsgren (S), Johan Reyier (S) och Göran Engström (C) till ledamöter och Mats Jacobsson (S) som ersättare.

Inrättande av fritidsavdelning

Under hösten 2019 beslutades att driften av Herosfältet flyttas över från Bärkehus till fritidsenheten och verksamheten övergick vid årsskiftet. Det är en omfattande verksamhet med en budget på ca 2,4 mkr och fem medarbetare. Dessutom är rekrytering av biträdande fritidschef/ anläggningsansvarig för Herosfältet i gång. Fritidsenheten ligger i dagsläget organisatoriskt tillsammans med näringslivsavdelningen under Samhällsbyggnadsförvaltingen.
En översyn av verksamheten visar ett behov av att inrätta en ny organisatorisk enhet, en fritidsavdelning. Syftet är att tydliggöra avdelningens roll och underlätta arbetet i
samhällsbyggnadsförvaltningen. KS beslutade att godkänna förslaget.
I anslutning till detta beslutade man att driftbidraget till Bärkehus AB minskas med 2 366 000 kr och motsvarande budgetmedel förs över från tekniska kontoret till fritidsavdelningen.

Medel för byutveckling 2020

För att stötta kommunens olika föreningars utvecklingsarbete så avsattes under 2019 500 000 kronor som pott där föreningarna kunde söka medel för sina olika utvecklingsprojekt. Erfarenheterna från detta arbete är mycket goda. Föreningarnas möjlighet att söka dessa medel har skapat goda relationer mellan föreningarna och kommunen.
KS beslutar nu därför att anslå 500 000 kronor från kommunstyrelsens förfogandemedel för att fortsätta stöttningen.

Försäljning Hovslagaregatan 12 och 14

Fastigheterna på Hovslagaregatan 12 och 14, står i dag tomma förutom slöjdarföreningen som har verksamhet i en av källarna. Båda byggnaderna är i behov av renovering varför en försäljning är bästa lösningen för kommunen. Ett långsiktigt hyreskontrakt för slöjdarföreningen kan tecknas för att garantera dess fortsatta verksamhet i fastigheten.
Enligt fastighetsbyråns utlåtande är värdet av fastigheterna ca 2 000 000 kr.
KS beslutade att fastigheterna ska annonseras ut till detta utgångsvärde.

Ärenden för beslut i Kommunfullmäktige 20/4

  • Bolagspolicy
  • Ägardirektiv och Bolagsordning för Bärkehus AB
  • Ägardirektiv och Bolagsordning för Smedjebacken Energi AB
  • Ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning AB
  • Ägardirektiv för Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-17
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information