Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 13 november

Budgetförslag för kommande år presenterades och beslutat fattades kring utredning av organisationen för IT-enheten. Det var några av de ärenden som hanterades på Kommunstyrelsen (KS) sammanträde 13/11

Budgetuppföljning kommunen

Resultatet för Smedjebackens kommun ser ut att hamna på ett plusresultat på drygt 27 miljoner kronor (mkr) för 2018. Budget 2019 samt plan 2020 - 2021 KS godkände det förslag till budget för 2019 samt plan 2020 – 2021 som ekonomiavdelningen upprättat. Budgeten går nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Man beräknar ett plusresultat på 18 mkr för 2019.

Budgeten innehåller bl.a.

 • Personalförstärkningar inom äldreomsorgen
 • Förebyggande arbete för äldre
 • Fortsatta satsningar på fritidsgårdarna i Smedjebacken och Söderbärke

Investeringar 2019

Investeringsbudgeten för nästa år är på 35 mkr och innehåller bl.a:

 • Byggnation av ny förskola i Moga
 • Takbyte på Bergaskolans matsal
 • Investeringar i förskolornas utemiljöer
 • Fortsatta satsningar på utbyggnad av Gång o cykelvägar

Utredning kring IT-enhetens organisation

Kommuncheferna i Smedjebacken och Ludvika har det senaste året tillsammans med IT-cheferna diskuterat kring möjligheterna att utveckla samverkan med en gemensam IT-organisation. Syftet skulle vara att bli bättre rustade att möta dagens och framtidens behov av stöd för digitalisering i verksamheterna mm. KS beslutade att ge kommunchef Kerstin Söderlund i uppdrag att utreda möjligheten till sammanslagning av IT-verksamheterna mellan kommunerna.

Samverkansavtal om e-arkiv

Dalakommunerna jobbar för att ge medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. Sedan 2017 bedrivs det gemensamma projektet ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”. I delrapporten för projektet rekommenderades en avtalssamverkan kring implementering och förvaltning av e-arkivet.

Ett förslag till avtal har tagits fram av Säters kommun och fastställts av deras fullmäktige. KS beslutade att anta samverkansavtalet. Kommunerna i länet kommer efter uppfört avtal samverka kring uppstart och förvaltning av ett e-arkiv och ge Säters kommun uppdraget att inneha värdskap för tjänsten E-arkivcentrum Dalarna.

Utredning kring samverkan för lönehantering

Kommuner runt om i Sverige har sedan flera år tillbaka insett nödvändigheten i att utveckla samverkan med varandra. Den snabba teknikutvecklingen där mindre kommuner har svårt att täcka behovet av specialistkompetens leder till ett ökat beroende av externa konsulter.

Förslaget är att låta personalavdelningen utreda samverkan kring drift och administration av kommunens lönehantering. Syftet är att effektivisera de löneadministrativa processerna så att kommunens resurser används på rätt sätt. KS beslutade att ge personalchef Ann-Sofie Westman i uppdrag att utreda frågan.

Ärenden till Kommunfullmäktige för beslut:

 • Avgifter inom omsorgen
 • Avgifter inom livsmedelslagstiftningens område
 • Avgifter inom miljöbalkens område samt revidering av taxebilaga 1
 • Avgifter för handläggning av "ansökan om hantering av brandfarlig vara" och "ansökan om hantering av explosiv vara"
 • Avgift för skollovsplats
 • Avgift för guidade visningar
 • Avgifter mark
 • Avgifter kostenheten
 • Avfallstaxa 2019
 • VA-taxa 2019
 • Utdebitering 2019
 • Förslag till detaljplan för Smedjebacken 3:1, Förskola Moga
 • Revidering bolagsordning för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB
 • Förändring i kommunens förvaltningsorganisation
 • Borgensram 2019 kommunkoncernen

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-19
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...