Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 2/9 2019

Avsiktsförklaring upprättad med EcoDataCenter AB om industriområdet Röbacken och beslut om rökfri arbetstid. Det var några av ärendena på bordet på Kommunstyrelsens (KS) sammanträde 2/9.

Rökfri arbetstid

Sedan 1/7 i år har vi en ny lag inom tobaksområdet i Sverige. Den nya lagen förbjuder rökning i miljöer och på platser dit allmänheten har tillträde. I linje med detta var förslaget till KS att införa ”rökfri arbetstid” i kommunen.
Det innebär att arbetstiden, det vill säga den tid du arbetar eller har paus, är rökfri. Det gäller alla anställda i Smedjebackens kommun. Lunchrasten räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen. Rökning på lunchrasten ska ske på ett sådant avstånd från kommunens lokaler eller områden så att röken inte orsakar besvär för andra, tillexempel vårdtagare, brukare, elever, besökare, förtroendevalda och medarbetare. KS beslutade att godkänna förslaget.

Avsiktsförklaring upprättad med EcoDataCenter AB

Efter detaljplaneläggningen av Röbackens industriområde så har näringslivsavdelningen arbetat med att attrahera etablering av främst datacenterverksamhet i området.
Det har de senaste åren skett en rad viktiga beslut om etableringar i regionen, Google i Avesta, Microsoft i Sandviken-Gävle med flera. Detta stärker kommunens möjligheter att attrahera etableringar då närheten till dessa aktörer kommer att vara mycket intressant.

Företaget EcoDataCenter AB har ett mycket bra koncept när det gäller miljötänk med förnyelsebar energi och återvinning av värmeöverskottet i kylprocessen, vilket gör att man är klimatneutral. Ett förslag till avsiktsförklaring har upprättats mellan Smedjebackens kommun och EcoDataCenter AB.

Reparation och upprustning av Heros isbana

Heros Isbana drabbades under vintern 2018/2019 av läckor i kylanläggningen.
Man beräknar att reparation och upprustning av kylanläggningen kostar mellan 800 000 - 1 200 000 kr.
Förslagen från IK Heros Bandy var att finansiera detta genom ett föreningslån från kommunen, med medel från Idrottslyftet hos Dalarnas Idrottsförbund (förutsatt att dessa medel tilldelas klubben) samt en medfinansiering från kommunen. KS beslutade att godkänna förslagen.

Ärenden för beslut i kommunfullmäktige 16/9:

• Reglemente och samverkansavtal - Västmanland-Dalarna lönenämnd
• Nyemission Bärkehus AB
• Årsredovisning Region Dalarna 2018
• Finsam - Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018
• Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor


Sidan senast uppdaterad: 2019-09-10
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information