Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 3 december 2019

Här är några av de ämnen det beslutades kring på kommunstyrelsens (KS) sammanträde 3 december.

Organisationsförändringar kring kommunens beredskapsplanering

Då kommunens säkerhetschef går i pension under 2020 har man utrett hur ansvaret för hans arbetsuppgifter framöver ska vara fördelade.
Det har tidigare beslutats att medel och ansvar för kommunens krisstödsorganisation framöver ska vara organiserat under räddningstjänsten.
Möjligheten att under 2020 överföra ansvar för beredskap och civilt försvar har nu prövats av räddningstjänsten och verksamheten gör omprioriteringar för att kunna ta över det ansvaret och relaterade arbetsuppgifter. Det innebär att 2020 års intäkt för dessa uppdrag, knappt 700 tkr, också successivt kan flyttas från kansliavdelningen till räddningstjänsten under nästa år.
Hur de återstående områden som idag ligger i säkerhetschefens uppdrag såsom säkerhetsskydd och internt säkerhetsarbete kommer utredas ytterligare.

Kompetensförsörjningsstrategi antagen

För att möta framtida utmaningar inom kompetensförsörjning har ett förslag till strategi för detta upprättats.
Kompetensförsörjning handlar i stort om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem i organisationen.
De stora utmaningarna inom området framöver är bland annat omfattande pensionsavgångar inom välfärden samt ökande behov av vård skola omsorg då andelen äldre och yngre kommer öka.
Strategin beskriver ett nuläge vad gäller aktiviteter och förhållningssätt för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Men det finns behov av nya synsätt för att fortsätta att utveckla kommunens verksamheter och för att möta förändrade behov och nya krav hos kommunens invånare. Den kommunala organisationen måste utmana det traditionella och genomföra omfattande förändringar i hur arbetet med kompetensförsörjning sker. För att det ska bli framgångsrikt behöver hela kommunen och dess verksamheter involveras. I strategin föreslås därför att förvaltningarna utarbetar egna handlingsplaner som ska belysa olika aktiviteter och åtgärder som ska vidtas för att påverka kommande rekryteringsbehov.
Handlingsplanerna föreslås att revideras årligen och följas upp av respektive nämnd.
KS beslutade att anta strategin.

Ny styrgrupp för social hållbarhet

I Smedjebackens kommun finns ett flertal grupperingar som arbetar med förebyggande insatser. Det finns dock idag ingen samlad och tydlig koppling till den politiska ledningen i kommunen.
Med anledning av detta har behovet av att finna former för en styrgrupp på kommunledningsnivå växt fram.

Förslaget var en konstellation, styrgruppen för social hållbarhet, ges i uppdrag att samla rådsfunktioner inom områdena säker och trygg, arbetsmarknadsfrågor samt folkhälsa. Basen i styrgruppen utgörs av kommunalråd, oppositionsråd, ordförande för omsorgsnämnden och familje- och utbildningsnämnden, kommunchef och samtliga förvaltningschefer. Denna bas kompletteras med nyckelpersoner från de tre områdena säker och trygg, arbetsmarknadsfrågor samt folkhälsa.
KS beslutade att godkänna förslaget.

Ärenden till beslut i kommunfullmäktige 17 december

  • Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019–2022
  • Revidering av pris för personalmatlåda vid lunchens slut

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-10
Webbredaktör: David Wallman

Mer information