Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 4 december

Förvaltningschef för nybildade Samhällsbyggnadsförvaltningen utsedd, extern granskning av delårsrapporten genomförd och så beslut om driftsbidrag till Strömsholms Kanal. Det var några av ärendena det beslutades kring på Kommunstyrelsen (KS) sammanträde 4/12

Budgetuppföljning KS

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning för kommunstyrelsen till och med oktober 2018. Utfallet efter perioden är cirka 1,5 mkr sämre jämfört med månaden innan, men här finns en eftersläpning på intäktssidan inom räddningstjänst, personal och kostverksamheten. Prognosen för helåret är oförändrad.

Extern granskning av delårsrapport genomförd

Revisionsbyrån PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens delårsrapport för perioden 1/1–31/8. Bedömningen i rapporten är att delårsrapporten uppfyller de utsatta kraven. I rapporten nämns också förbättringsområden som tex. upplysningar om kommunens förväntade utveckling för ekonomi och verksamhet. Det ligger i linje med det utvecklingsarbete som redan bedrivs.

Susanne Hedman-Jensen blir förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är sedan tidigare beslutat att förvaltningsorganisationen i Smedjebackens kommun kommer förändras från årsskiftet. Kommunstyrelsens förvaltning delas och en ny förvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer skapas. I den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer, förutom avdelningarna teknik, näringsliv och fritid, kost, räddningstjänst och AME/integration tidigare förvaltningsorganisationerna för kultur samt miljö och bygg att ingå. KS beslutade att utse nuvarande förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen Susanne Hedman-Jensen till ny förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 1 januari 2019.

Driftbidrag till Strömsholms Kanal för 2019

Ks beslutade att, precis som ifjol ge ett driftbidrag på 650 000 kr till Strömsholms Kanal AB.

Ärenden för beslut i Kommunfullmäktige 17/12

 • Partistöd 2019, samt redovisning 2017
 • Lönepolicy för Smedjebackens kommun
 • Ny förbundsordning VBU
 • Upphävande av beslut med anledning av ny översiktsplan
 • Gemensamt reglemente kommunstyrelse och nämnder
 • Naturreservat Barkens öar
 • Revidering kommunstyrelsens reglemente
 • Revidering familje- och utbildningsnämndens reglemente
 • Revidering omsorgsnämndens reglemente
 • Revidering miljö- och byggnadsnämndens reglemente
 • Revidering kulturnämndens reglemente
 • Motion - Attraktiv arbetsplats med intraprenad (M)
 • Motion (MP) om kortare arbetstid inom omsorgen
 • Motion om att anta en ny energi- och klimatstrategi och att öka investeringar i solelproduktion (V)

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-07
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...