Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 4 februari

En utredning kring kommunens lönehantering presenterades, och så anslogs 100 000. kr till arrangemang för skolavslutning för högstadiet. Det var några av ärendena på bordet när Kommunstyrelsen (KS) sammanträde 4/2

Bokslut för Kommunstyrelsen

KS har sammanställt verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut för kommunstyrelsen 2018.
Resultatet för 2018 är ett underskott på 9,8 mkr, vilket innebär en stor avvikelse från redovisade prognoser under året.
Tekniska avdelningen har ett betydligt mindre överskott än prognostiserat medan kost och AME/integration har större underskott än tidigare prognoser visat.
Avdelningarna får i uppdrag att återkomma med detaljerad redovisning av avvikelser mellan prognos och utfall samt budget och utfall. KS ordförande Fredrik Rönning får i uppdrag att diskutera frågan med kommunrevisionen.

Utredning kring kommunens lönehantering

I höstas fick personalchef Ann-Sofie Westman i uppdrag utreda och presentera samverkan kring drift och administration av kommunens lönehantering.
Trenden inom området är att mindre kommuner köper tjänsten från större kommun eller att flera kommuner går samman och bildar en gemensam lönenämnd. Förslaget till KS var att kommunen ska ansöka om medlemskap i Västmanland-Dalarnas lönenämnd, och ingå samverkan kring lönehantering. KS beslutade att godkänna förslagen som ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Chefspolicy för Smedjebackens kommun

Ett förslag till chefspolicy har tagits fram och samverkats med fackliga parter. Chefspolicyn är en del av utvecklingen av kommunens personalpolitiska program. KS beslutade att godkänna policyn som ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Säker och trygg kommun

Smedjebackens kommun har sedan 2006 deltagit i Världshälsoorganisationens (WHO) internationella nätverk för Säker och trygg kommun (Safe community).
Inför 2019 aktualiserades frågan om en ny återcertifiering och det visar sig att förutsättningarna är förändrade sedan tidigare. Karolinska institutet som fram till 2015 var aktiv som svensk part i arbetet har inte längre det ansvaret och det finns därmed inte någon möjlighet att göra certifieringen nationellt. I dagsläget finns enbart åtta aktiva svenska kommuner redovisade och det tyder på minskat engagemang i landet.
En rekommendation blir att fortsatt ha kvar de så kallade trygghetspaketen för 1-åringar, 30-åringar och 70-åringar och att säkerställa att den styrgrupp för förebyggande arbete som bildats också ges i uppdrag att ta fram indikatorer för att följa upp aspekter av säkerhet och trygghet i kommunen.
Däremot rekommenderas inte att fortsatt ingå i det internationella nätverket för Säker och trygg kommun och därmed inte heller göra en återcertifiering.
KS beslutade att godkänna förslaget.

Medel till arrangemang för skolavslutning 2019

2018 pågick projektet ”Drogfria aktiviteter för unga år 2018”.
Syftet var bl.a. att förstärka kommunens förebyggande arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) -området. Projektet mynnade ut i ett skolavslutningsevenemang för högstadieeleverna. Inför 2019 är ambitionen att arrangera ett likande evenemang som året innan. KS beslutade att avsätta 100 000 kr till ändamålet.

Ärenden till beslut i Kommunfullmäktige 18/2:

• Biblioteksplan 2019–2020
• Skolbiblioteksplan 2019–2020
• Motion om förbättrad och billigare kollektivtrafik (V)
• Motion om införande av strategi för ökat trähusbyggande i Smedjebacken
• Utredning kring kommunens lönehantering
• Chefspolicy för Smedjebackens kommun


Sidan senast uppdaterad: 2019-02-13
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information