Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 6 mars

Fastställda nya riktlinjer för direktupphandling, ett lån till Vads bystugeförening och beviljade medel för ett ”röjsågsprojekt” i kommunen. Det var av några av frågorna det beslutades kring på Kommunstyrelsens (KS) sammanträde 6 mars.

Grönt ljus för ”röjsågsprojekt”

Ett behov har framkommit från byalag, föreningar och samfälligheter i kommunen att köpa in röjsågar för röjning av sly vid b.la gemensamma platser i byarna. Förslaget till KS var att finansiera en satsning på att utbilda personer som är medlem i byalag, föreningar och samfälligheter och köpa in röjsågar med tillhörande utrustning. Kostnader för projektet där röjsåg, utrustning och utbildning ingår blir totalt 400 000 kr med ett trettiotal deltagande. KS beslutade att godkänna förslaget. Projektet kommer starta under våren.

Medel för uppstart av Fritidsbanken Smedjebacken

Fritidsbanken Smedjebacken har nu funnit en lämplig lokal på Vasagatan 10. För att starta upp verksamheten behövs det ett ekonomiskt bidrag för uppstartsmaterial, skyltning, hyllor och lite uppfräschning av lokalen. Den årliga driften kommer sedan att bestå av hyra och el för verksamheten. KS beslutade att anslå 100 000 kr för ändamålet.

Nya riktlinjer för direktupphandling fastställda.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler gällande direktupphandling i lag om offentlig upphandling, LOU. De nya reglerna innehåller b.la en höjd direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation på upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor. Upphandlingsansvarig Lina Kihlmark har genomfört en översyn av riktlinjerna och en del korrigeringar har gjorts med anledning av att bland annat tröskelvärdena har förändrats. Sammanträdet beslutade att fastställa de nya riktlinjerna

Fortsatta medel för implementering av handlingsplanen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld under 2018

I somras antog kommunfullmäktige den nya handlingsplanen mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld 2017 - 2020 som utarbetats och antagits av familje- och utbildningsnämnden som även ansvarar för implementering av handlingsplanen. 2017 anslogs 150 000 kronor från kommunstyrelsens förfogandemedel för implementeringen av planen. KS beslutade att avsätta samma summa även för 2018.

Lån till Vads bystugeförening

Vads Bystugeförening önskar hjälp med utlägg för fakturor till projektet "Anpassning av Vads Bystuga till barn och ungdomsverksamhet".

Föreningen har ansökt och blivit beviljad bidrag från Boverket på 650 000 kr till projektanpassning. Bidraget betalas ut retroaktivt och föreningen saknar medel att betala fakturor för 650 000 kr under projektets gång. Man har därför ansökt om att få hjälp med utlägg av fakturor under projekttiden. KS beslutade att bevilja ett räntefritt lån på 650 000 kronor tills projektet är avslutat, dock senast 2019-12-30.

Ärenden som ska till beslut i Kommunfullmäktige 23/4

  • Förändringar i aktieägaravtalet i Falun-Borlängeregionen AB
  • Policy och handlingsplan gällande alkohol, droger och missbruk
  • Motion (SD) om införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner
  • Motion (M) om aktivitetskrav för att undvika utanförskap
  • Motion (M) om upprättande av handlingsplan för att utveckla olika former av kvalitativa seniorboenden för äldre

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-09
Webbredaktör: David Wallman

Mer information