Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 7 februari 2017

Årets första kommunstyrelsesammanträde ägde rum den 7 februari. Beslut fattades bland annat om medfinansiering av tåglinjen Bergslagspendeln, reservationsavtal av mark för de planerade andra och tredje etapperna av bostäder vid Kolbäcksån, avtal för uppställning av campingstugor och husbilar i Västansjö och införandet av en ny friskvårdspolicy för kommunens anställda.

Försäljning av fastighet i Vad

KS(kommunstyrelsen) beslutade att godkänna försäljningen av fastigheten Vad 12:29 till Semla Återbruk AB.


10-årigt nyttjanderättsavtal av Uvbergsbacken för NSK Alpin

För att Norrbärke Skidklubb Alpin ska kunna ta del av det stöd man tilldelats av Riksidrottsförbundet beslutade KS att godkänna förslaget på ett 10-årigt nyttjandeavtal av slalombacken på Uvberget för klubben.


Reservationsavtal för bygget av bostäder i etapp 2 och 3 vid Kolbäcksån

KS beslutade att godkänna reservationsavtalet för de två återstående byggnadsetapperna av bostadshus vid Kolbäcksån i Morgårdshammar på fastigheten Morgårdshammar 1:67. Smedjebackens kommun förbinder sig att sälja marken under förutsättning att köparen påbörjar byggnation inom 36 månader.


Uppställning av campingstugor och husbilar i Västansjö

KS beslutade att godkänna förslaget till arrendeavtal av ett markområde i Västansjö som tillhör fastigheten Smedjebacken 3:2. För området som kommer att bli uppställningsplats för campingstugor och husbilar anslår kommunen 550 000 kr ur investeringsbudgeten för markberedning och exploatering. Arrendetiden är 10 år och förlängas med ett år i taget.


Medfinansiering av Bergslagspendeln

För att förbättra möjligheterna för resande och transporter längs Bergslagspendelns sträckning har ett mötesspår prioriteras som första åtgärd. För att genomföra detta behöver de berörda kommunerna bidra med 4 miljoner kronor vardera. Förslaget till medfinansiering godkändes av KS.


Rätt till heltid

Efter att KF(kommunfullmäktige) beslutat att samtliga tillsvidareanställda inom Smedjebackens kommun ska erbjudas heltidstjänster, vilket tidigare genomförts inom omsorgsförvaltningen, har ytterligare 9 medarbetare ändrat sin sysselsättningsgrad. Arbetsutskottet rapporterar att samtliga utom en av dessa har fått arbetsuppgifter inom den egna verksamheten eller förvaltningen. Ökningen av arbetstid inom kommunen uppgår totalt till 1,43 % tjänst.


Kommunstyrelsens delegationsordning och införande av titeln personalchef

Med anledning av de organisatoriska förändringar som gjorts under 2016 fattade KS beslut om att godkänna det nya förslaget för hur beslut får delegeras till berörd förvaltningsnämnd eller tjänstemän. Personalavdelningens chef får dessutom titeln personalchef vilket bättre beskriver funktionen.


Definition av styrande dokument

Kommunens anställda använder dokument som styr arbetet inom olika områden. Förslaget för en samlad begreppsdefinition med benämningar, kortare beskrivning av innehåll samt uppdateringsfrekvens av dessa godkändes av KS.


Riktlinjer för friskvård och friskvårdspeng

KS beslutade om nya riktlinjer för friskvård. Som en del av detta introduceras friskvårdspeng där kommunens samtliga tillsvidareanställda får 50 % av kostnaden för friskvårdande aktiviteter täckta upp till ett maxbelopp på 1 000 kr. Kostnaderna för detta bärs av den enskilda förvaltningen. KS föreslår kommunfullmäktige att friskvårdspolicy från 2005 upphävs.


Riktlinjer för sociala medier

KS beslutade att anta förslaget till förnyade riktlinjer för kommunens närvaro i och användningen av sociala medier. För att tydligt signalera avsändaren ska den grafiska profilen användas i samtliga kommunikationskanaler. På kommunens hemsida finns länkar till alla sociala medier där kommunen är offentligt representerad. Om en verksamhet vill starta ett nytt konto utses en huvudansvarig och en skriftlig ansökan lämnas till kansliavdelningen.


Till Kommunfullmäktige:

  • Avtal om finansiering av den allmän och särskilda kollektivtrafiken
  • Rehabiliteringspolicy
  • Borgen för WessmanBarken Vatten & Återvinning AB
  • Ansökan om tillstånd till vindkraftparken Älgkullen

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-20
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information