Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 7 juni 2017

På kommunstyrelsesammanträdet som ägde rum den 7 juni fattades bland annat beslut om att påbörja omställningen till e-handel, upphäva äldre författningar, bilda ett nytt anläggningsbolag påbörjas, förändra organisationen för upphandling och att NSK längd får ett investeringsbidrag till sin klubbstuga.

Välfärdsmiljarder till Smedjebacken

För 2018 får kommunen 9 extra miljoner från staten för satsningar inom välfärden. Dessa kommer bland annat att användas till höjda lärarlöner, finansieringen av utbyggnaden inom förskolan, utökning av personalen inom omsorgen, mer kulturverksamhet och underhåll av gator och vägar.

Utredning om framtida organisation av räddningstjänsten

Kommunens räddningschef har haft uppdraget att utreda den framtida organisationen av räddningstjänstens verksamhet. Rapporten som idag godkändes av kommunstyrelsen (KS) innehåller tre möjliga alternativ. Det två första utgörs av medlemskap i någon av organisationerna Räddningstjänsten Dala Mitt eller Södra Dalarnas räddningsförbund. Det tredje alternativ är att verksamheten fortsätter på samma sätt som idag. Behovet att göra en bedömning av framtida möjligheter är kopplat till att samarbetsparten Ludvika kommun också utreder möjligheten att ingå i ett räddningsförbund. Eftersom den utredningen fortfarande pågår beslutade KS att tills vidare inte göra några organisatoriska förändringar.

Granskningen av årsredovisningen klar

På uppdrag av kommunens revisorer har företaget PwC granskat årsredovisningen för 2016. I sin rapport konstaterar man att årets resultat lever upp till fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning och kommunallagens krav. Inför kommande år fortsätter arbetet med att utveckla mått och indikatorer för att förenkla möjligheten till jämförelser med tidigare år och andra kommuner.

Omställning till digitala inköp förbereds

KS beslutade att anslå 200 000 kr för att påbörja omställningen till elektroniska inköp. För både kommunens och de kommunala bolagens verksamhet kommer e-handelsmöjligheterna att innebära ekonomiska och tidsmässiga besparingar samt en ytterligare stärkning av avtalstroheten i gällande upphandlingar.

Bildande av anläggningsbolag

KS beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag för att bilda ett anläggningsbolag för VA och avfallsverksamheten samt att se över ägarstrukturen. Ambitionen är att anläggningsbolaget ska bildas 1 januari 2018. 

Verksamheten finns idag under Smedjebacken Energi & Vatten AB och regleras av olika lagar. Det är viktigt att verksamheterna är åtskilda så att taxan för respektive tjänst endast finansierar kostnaden för sitt eget kollektiv.

1 januari 2016 bildades ett gemensamt vatten och avfallsbolag, Wessman Barken Vatten och Återvinning AB mellan Smedjebacken och Ludvika kommun. I Ludvika kommun finns ägarskapet i kommunen och i Smedjebacken finns det under Smedjebacken Energi & Vatten AB. Att bilda ett anläggningsbolag skulle underlätta driften och utjämna skillnaderna i ägarstrukturen.

Förändringar i organisationen av kommunens upphandling

KS beviljade förslaget att upphandlings- och inköpsfunktionen som i idag är en del av tekniska kontorets verksamhet i stället ska ingå i ekonomiavdelningens organisation. Den nya placeringen av uppdraget som omfattar två heltidstjänster kommer att understryka servicefunktionen för hela kommunkoncernen och etablera en starkare koppling mellan upphandling och ekonomi inför framtida utveckling.

Investeringsbidrag till NSK längd klubbstuga

KS beslutade att godkänna förslaget att Norrbärke skidklubb (längdskidor) ska få ett bidrag på 150 000 kr för att färdigställa sin klubbstuga. De resterande byggkostnaderna på sammanlagt 3,6 miljoner finansieras av Allmänna arvsfonden, sponsorer och ideellt arbete. Klubbstugan vid Hagvallen kommer att bli en samlingsplats för NSK längd och övriga föreningar som använder idrottsplats under sommar och vinter.

Till kommunfullmäktige

 

Handlingsplan för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

KS beslutade att föreslå att kommunfullmäktige antar den uppdaterade handlingsplanen som ska gälla till och med 2020. KS beslutade även att anslå 150 000 kr för att kunna sätta igång arbetet med att tillämpa planen i kommunen och de kommunala bolagen efter att den antagits.

Förslag att Landstinget får hela ansvaret för lokaltrafiken

Ansvaret och kostnaderna för kollektivtrafik och färdtjänst delas idag mellan kommunerna och Landstinget Dalarna. För att landstinget istället ska kunna ta hand om hela planeringen och finansieringen föreslår KS att kommunalfullmäktige ska godkänna förslaget till skatteväxling. Det skulle innebära att den kommunala skatten i Dalarnas samtliga kommuner sänks med 0,47 procentenheter från 1 januari 2018 och att landstingsskatten höjs med det motsvarande.

Regionkommun Dalarna – länsregion

På landstingsfullmäktigemötet 25 september 2017 planerar Landstinget Dalarna att ta upp frågan om att bilda Regionkommun Dalarna. Det skulle innebära att landstinget då får ansvaret för den regionala utvecklingen i länet och att uppgifter som idag sköts av Region Dalarna och till viss del av Länsstyrelsen skulle samlas inom en ny organisation från och med 2019. KS beslutade föreslå att kommunalfullmäktige godkänner förslaget att Dalarna bildar en region med ett direktvalt fullmäktige.

Fler ärenden till kommunfullmäktige

  • Preliminär budget för 2018
  • Utökning av borgensram för Smedjebacken Energi & Vatten AB
  • Region Dalarnas årsredovisning
  • Västerbergslagens samordningsförbund Finsams årsredovisning
  • Upphävande av äldre författningar
  • Ägardirektiv för Bärkehus AB
  • Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB
  • Investering i energieffektivisering

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-16
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information