Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 8 maj

Dataskyddsombud utsett till kommunstyrelsen, fastslagna riktlinjer för arbete mot diskriminering och utsedd ställföreträdande kommunchef. Det var några av frågorna det beslutades kring på Kommunstyrelsens (KS) sammanträde 8 maj

Instruktion för kommunchef och utsedd ställföreträdande kommunchef

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen fastställa instruktioner för hur kommunchefen ska leda förvaltningen under styrelsen. I instruktionen tydliggörs de uppgifter som kan verkställas av kommunchefen. Kommunchefen ansvarar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande för att instruktionen följs upp och hålls uppdaterad. KS beslutade att fastslå det upprättade förslaget till instruktioner. För att underlätta löpande arbete då kommunchef inte finns på plats, till exempel vid kortare frånvaro eller tjänsteresor, beslutade man även att utse koncernekonomichef Annelie Johansson till ställföreträdande kommunchef.

Riktlinje för arbete mot diskriminering

Centrala samverkansrådet (CeSar) har sett behov av att revidera gällande styrdokument kring diskriminering för att förenkla och säkerställa att rutiner finns för efterlevnad. En partsammansatt grupp har utarbetat förslag till riktlinjer för arbetet mot diskriminering. Riktlinjerna innehåller mål för arbetet utifrån diskrimineringslagen. KS beslutade att fastställa de nya riktlinjerna. Tidigare beslutad arbetsmiljöpolicy och tillhörande riktlinjer för arbetsmiljöarbetet tillsammans med det utarbetade förslaget till riktlinjer mot diskriminering kommer ersätta äldre styrdokument inom detta område.

Christer Granqvist utsedd till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen PuL. GDPR ställer högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För att kommunstyrelsen ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert och effektivt sätt är det av viktigt med en tydlig organisationsstruktur för arbetet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden. Dataskyddsförordningen föreskriver utnämning av ett dataskyddsombud hos kommunstyrelsen. KS beslutar därför att utse IT-strateg Christer Granqvist till dataskyddsombud för Kommunstyrelsen.

Granskningshandling för ny översiktsplan godkänd

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som uttrycker kommunens långsiktiga ambitioner vad gäller samhällsplanering och utveckling av den fysiska miljön och ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. I december 2014 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan skulle tas fram och sedan dess har arbetet pågått. Som ett led i arbetet har ett flertal öppna möten arrangerats runt om i kommunen där invånare har fått framföra tankar och idéer. Översiktsplanen var ute på samråd under perioden 16/10 — 17/12 i fjol. I den nu framtagna granskningshandlingen har hänsyn tagits till synpunkter som inkommit i samband med samrådet. KS beslutade att godkänna granskningshandlingen. Förslaget ställs ut för granskning under tiden 21 maj-29 juli 2018.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17
Webbredaktör: David Wallman

Mer information