Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunstyrelsen 8 oktober 2019

Fastställd Risk- och sårbarhetsanalys för 2019–2022 samt godkänt nytt förslag för omställning av AME-verksamheten. Det var några av de beslut som fattades på Kommunstyrelsens (KS) sammanträde 8/10.

Delårsrapport Smedjebackens kommun

Den ekonomiska prognosen för kommunen visar på ett plusresultat på 22,5 miljoner. Det är 4 miljoner bättre än det budgeterade resultatet.

Omställning av AME-verksamheten

Efter att den tidigare utredningen av AME-verksamheten slutförs har följande åtgärder föreslagits:
En stärkt ledning o samordningsfunktion, en ny organisation på Herosfältet, en anpassad arbetsplats med återbruk på den kommande nya återvinningscentralen samt en rad samverkansformer med andra förvaltningar som kan innefatta placeringar inom bl.a. hunddagis i samverkan med omsorgen och social praktik i samverkan med IFO.
Dessutom blev det nyligen klart att ett nystartat socialt företag driver verksamheten vid Väderbacken vidare.
Strukturförändringen beräknas vara fullt genomförd våren 2020. Fackliga förhandlingar är genomförda.

Fastställd risk- och sårbarhetsanalys för Smedjebackens kommun 2019–2022

Det åligger kommuner och regioner att var 4:e år analysera ”åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” i en s.k Risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Säkerhetschef Lasse Andersson presenterade förslag till RSA för 2019–2022 som KS godkände.

Ändrad organisation för krisstöd i Smedjebackens kommun

Smedjebackens civilförsvarsförening kommer att lägga ner den lokala föreningen på grund av uteblivet intresse för verksamheten. För att bevara möjligheten att även fortsatt kunna erbjuda frivilliga resursgrupper (FRG) behöver den totala organisationen för kommunens krisstöd förändras.
Kommunen ansvarar för den så kallade POSOM-verksamheten (psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer). Det finns idag två lokala stödgrupper, en i Smedjebacken och en i Söderbärke.

Inom båda dessa finns problem att rekrytera stödmedlemmar men FRG och POSOM är viktiga vid krishändelser. Förslaget till KS var att göra en gemensam organisation för kommunens krisstöd under en gemensam ledningsgrupp. Den nya krisstödsorganisationen vilar på två ben; en krisgrupp (tidigare benämnd POSOM) och en frivillig resursgrupp (FRG).
Krisstödsorganisation bör formellt föras över till räddningstjänsten med kommunens räddningschef som ordförande för ledningsgruppen.

Ett fortsatt passivt medlemskap i Civilförsvarsförbundet säkerställer att FRG-medlemmar kan ta del av de utbildningar som förbundet erbjuder. KS beslöt att godkänna förslaget.

Ärenden till beslut i Kommunfullmäktige 25/11

  • Delårsrapport Smedjebackens kommun
  • Revidering av taxor idrottsanläggningar
  • Revidering taxor räddningstjänsten

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information