Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kort från kommunstyrelsen 3 oktober

Positiv prognos för kommunen och kommunkoncernen för 2017 med 35,3 respektive 41,3 miljoner kronor, reviderad översiktsplan, fritidsbank och risk- och sårbarhetsanalys för office 365 i molnet. Det var några ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde.

Revidering av översiktsplan

Kommunens översiktsplan som är ett strategiskt dokument som talar om hur vi vill att kommunen ska utvecklas och vilken typ av samhälle vi vill skapa. Den används sedan som en vägledning vid beslut om detaljplaner, bygglov med mera. Den beskriver bland annat boendeplanering, industrimark, LIS- områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) och klimatanpassning.

Under ett längre arbete med insamling av statistik, samtal med kommuninvånare i ortsdialoger, genomgång av planer med mera har nu Ewa Dagwall, utredare arbetat fram ett förslag till samråd över översiktsplanen. Planen ska nu gå ut på samråd under perioden 16/10-17/12.

Nuvarande plan antogs 2003 och aktualiserades 2010 och den gäller fram tills att en ny plan tas.

Risk- och sårbarhetsanalys för molntjänst Office 365

KS beslutade att godkänna en risk – och sårbarhetsanalys som genomförts av kommunstyrelsens förvaltning över användning av Office 365, även kallat O365. O365 programvaror som word, excel, e-posten Outlook, mappar för dokumentlagring med mera kommer att ligga i en molntjänst. Därför behöver varje nämnd som är personuppgiftsansvarig godkänna risk- och sårbarhetsanalysen innan tjänsten får börja användas i den egna verksamheten. Tjänsten levereras via internet till datorer, mobiler och surfplattor.

I och med att O365 införs krävs utbildning för den som använder tjänsten. Personalen ska ha kunskap om personuppgiftsbehandling och var man sparar känslig information, exempelvis hur sekretesshandlingar ska hanteras och var dessa ska sparas.

Ärenden som ska till beslut i kommunfullmäktige (KF)

Det flesta av ärendena som togs upp på dagordningen vid kommunstyrelsens sammanträde (3/10)  ska vidare för beslut i kommunfullmäktige i november.

Positiv prognos för 2017

Det ser ut att bli ett postivt resultat för kommunen med 35,3 miljoner kronor för 2017. För kommunkoncernen ser prognosen också ut att gå med ett plus på 41,3 miljoner kronor.

I kommunkoncernen ingår:

  • Smedjebackens kommun
  • Bärkehus AB
  • Smedjebacken Energi & Vatten AB
  • Smedjebacken Energi Nät AB

Fritidsbank

Siw Östlund, fritidschef och Jesper Folkesson, avdelningschef, integration och arbetsmarknad har undersökt möjligheterna till att upprätta en fritidsbank i kommunen.

En fritidsbank fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar som människor skänkt och lånar sedan ut under två veckor. Här ska alla kunna låna utrustning för en aktiv fritid och allt är gratis. Det finns ett förslag framtaget om hur man ska kunna starta upp en fritidsbank, projektgrupp och att man behöver få in externa aktörer.

Förslaget om en fritidsbank kommer från en motion (M).


Sidan senast uppdaterad: 2017-10-11
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information