Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samhällsbyggnadsutskottet 30 oktober

150 000 kr anslås till bl.a. kompletterande julbelysning i kommunen och så är en revidering på gång av detaljplanen för kvarteret Timmermannen. Det var några av de frågor som det beslutades kring på Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) 30/10.

Revidering av detaljplanen för kvarteret Timmermannen

I slutet av december 2017 antogs en ny detaljplan för kvarteret Timmermannen (det gröna fältet vid korsningen Vasagatan/Kyrkoallén). Det har under hela planprocessen varit tänkt att kunna användas för framtida behov av flexibel byggbar central mark. Kommunen har sen dess dock upptäckt att detaljplanens intentioner för ett flexibelt byggande inte kan uppfyllas. Det gäller inskränkningen i byggrätt till 30 % bruttoarea per fastighetsarea och ett u-område som också begränsar byggnaders placering. SBU beslutade att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att revidera detaljplanen med borttagande av u-område inom byggrätt samt låta planbestämmelsen högsta utnyttjandegrad 30 % bruttoarea per fastighetsarea utgå.

Reservationsavtal Timmermannen

Tekniska kontoret har upprättat förslag till reservationsavtal mellan Smedjebackens kommun och Acasa Bostad gällande fastigheterna Timmermannen 1, 2, 3 och 4 (ca 4 000 m2). Kommunen förbinder sig att sälja fastigheten till köparen under förutsättning att köparen söker och får beviljat bygglov samt påbörjar byggnation inom 12 månader från påskrift av båda parter. Fastigheten ska bebyggas med flerfamiljshus med minst 40 lägenheter. De fyra fastigheterna kommer efter reglering att bilda en fastighet. Reservationsavtalet är begränsat till 12 månader. SBU beslutade att godkänna reservationsavtalet.

150 000 kr till miljöförbättrande åtgärder i kommunen

Det återstår 150 000 kr på posten ospecificerade investeringsmedel park. Det ger utrymme att genomföra ett par mindre förbättringar innan årsskiftet med komplettering av julbelysning på Vasagatan, ljusdekoration till Söderbärke, fastgjutningsbara bänkar samt komplettering av blomurnor. SBU beslutade att anslå de 150 000 kronorna till ändamålen.

Ärenden för beslut till Kommunstyrelsen:

  • Investeringsbudget 2019
  • Förslag till detaljplan för Smedjebacken 3:1 Förskola Moga
  • Revidering av markpriser
  • Lunchpriser kostenheten

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-07
Webbredaktör: David Wallman

Mer information