Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Lov och ledigheter

Sverige har, liksom ett mycket stort antal andra länder, genom internationella konventioner förbundit sig att grundläggande utbildning för barn och ungdomar skall vara obligatorisk för årskurs F-9. Detta har för svensk del fått sitt uttryck i skollagens bestämmelser om skolplikt.

Om en elev på grund av giltig frånvaro eller annan orsak är förhindrad att komma till skolan, ska detta av vårdnadshavare anmälas till mentor eller rektor.

Ledighet är inte en ovillkorlig rätt för eleven. Beslut ska föregås av en prövning av vad som talar för och emot begäran av ledigheten.

Bestämmelser om ledighet för skolpliktiga grundskoleelever finns såväl i skollagen som i grundskoleförordningen. Skollagens föreskrift finns i
3 kap. 11 § andra stycket och säger kort och gott att skolplikten inte hindrar att en skolpliktig elev får kortare ledighet på grund av enskilda angelägenheter.

Deta innebär att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Det innebär också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns. (Skollagen 7 kap, 18 §)

Enligt grundskoleförordningen får mentor bevilja sådan ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Om det finns särskilda skäl, får rektor bevilja längre sammanhängande ledighet mer än två dagar i följd och sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår med avdrag för de dagar som mentor kan ha beviljat.

Om det finns synnerliga skäl, får barn- och utbildningsnämnden bevilja längre ledighet vilket i kommunen är delegerat till förvaltningschef.

Båda vårdnadshavarna ska underteckna ansökan om barnets ledighet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-18
Webbredaktör: Helene Nyman

Kontakt

Familje- och utbildning
Förvaltningens kansli

Tfn: 0240-66 02 16
Fax: 0240-763 89
fou@smedjebacken.se

Kalendarium


Läsåret 2020-2021PDF (pdf, 175.3 kB)