Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Slam och latrin

Det kommunala ansvaret för slamtömning ligger hos WBAB, information och taxa finns på deras hemsida. Slamtömning ska ske en gång per år, om inte miljö- och byggnadsnämnden beslutat om glesare tömning.

Fastighetsägaren är ansvarig för att sköta sitt enskilda avlopp. Avlopp som inte töms kan ge upphov till olägenhet för både människor och miljö. Miljö- och byggnadsnämnden kan förbjuda användningen av enskilda avlopp om de inte sköts. Tömning av slambrunn ska utföras 1 gång/år. Om man anser att tömningsfrekvensen är för hög kan man söka dispens enligt § 33 lokala avfallsföreskrifter för Smedjebacken.

33 §:  "Fastigheter som nyttjas maximalt 6 mån per år, men har en avloppsanläggning med god standard och dimensionerad för helårsboende kan efter ansökan erhålla slamtömning 1 gång vartannat år. Ansökan ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast en månad före den ordinarie tömningsintervallet för renhållaren".

God standard kan i allmänhet tolkas så att en infiltrationsanläggning eller markbädd inte är äldre än 20 år och att det finns en trekammarbrunn om både WC- och BDT-vatten är påkopplat.

När avloppet är en del av kretsloppet utnyttjar man den näring som finns i avloppet.

När avloppet är en del av kretsloppet utnyttjar man den näring som finns i avloppet.

Ansökan för dispens lämnas till miljö- och byggkontoret. Den ska innehålla de uppgifter som behövs för bedömning. Om miljö- och byggnadsnämnden bedömer att kriterierna för dispens uppfylls tas ett beslut om tömning 1g/vart annat år.

Dispensen gäller endast så länge som anläggningen inte ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dispens ges oftast för 10 år, därefter krävs ny ansökan. En handläggningsavgift på två gånger den gällande timtaxan tas ut för dispensansökan. Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information