Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Obligatorisk ventilationskontroll OVK

En tillfredställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Där spelar ventilationskontrollen en viktig roll.

Målet är att 2015 ska samtliga byggnader där människor vistas ofta, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.

Om du äger ett flerbostadshus, kontorsbyggnad eller liknande är du skyldig att göra ventilationskontroller regelbundet. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

Kontrollerna ska utföras med följande intervall beroende på typ av ventilationssystem:

  • 3 års intervall för förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT-ventilation och FTX-ventilation.
  • 6 års intervall för flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-ventilation, FX-ventilation och S-ventilation.

Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånluftsflöde och tilluftsflödena är fläktstyrda. Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Med S-ventilation avses självdragsventilation. Med FTX-ventilation och FX-ventilation avses FT-ventilation respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Ett exemplar av protokollet ska den som utfört kontrollen lämna till fastighetens ägare och ett exemplar ska skickas till Bygg och miljökontoret.  

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmännen utför sitt arbete på ett korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Enbostadshus och tvåbostadshus 

Enbostadshus och tvåbostadshus omfattas inte av kravet om obligatorisk ventilationskontroll utan en funktionskontroll av ventilationssystemet ska ske när systemet tas i bruk för första gången.
Sidan senast uppdaterad: 2016-08-25
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret           Annelie Tjernström  Byggadministratör                         Tfn: 0240-66 01 81              annelie.tjernstrom@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information