Smedjebackens kommun, till startsida

Bygglovtaxa

Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Miljö- och byggnadsnämnden får  ta ut avgifter i ärenden om lov, förhandsbesked samt i ärenden som föranleds av en bygg- eller rivningsanmälan. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Bygglovstaxan som antogs av kommunfullmäktige började gälla från och med 1 juli 2011. Den grundas på ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som tagits fram med utgångspunkt från den nya Plan-och Bygglagen som började gälla 2 maj 2011.

Här nedan följer några exempel på avgifter för vanligt förekommande byggärenden.

Nybyggnad bostäder, kontor, industrier m.m. (tekniskt samråd, 1 arbetsplatsbesök, slutsamråd) inom detaljplan alt. i enlighet med positivt förhandsbesked

Yta

Taxa

-49

7 060 kr

50-129

10 501 kr

130-199

13 942 kr

200-299

17 342 kr

300-499

24 264 kr

 

Tillbyggnad (tekniskt samråd, 1 platsbesök, slutssamråd) inom detaljplan

Yta

Taxa

-15

3 118 kr

16-49

6 057 kr

50-99

8 996 kr

100-199

11 935 kr

Nybyggnad enkla byggnader inom detaljplan

 

Taxa

 

 

 

Rullstolsgarage, förråd med mera

2 186 kr

 

 

 

Nätstation/ pumpstation

4 193 kr

 

 

 

Källsorteringsbehållare/ grupp, sophus

4 193 kr

 

 

 

Kiosk, manskapsbod

3 987 kr

 

 

 

 

Nybyggnad komplementbyggnad inom detaljplan

 

Taxa

Garage, carport, förråd < 49 m2

2 186 kr

Garage, carport, förråd > 50 m2

4 193 kr

Enklare gäststuga 25 - 49 m2

4 193 kr

Växthus, lusthus < 49 m2

2 186 kr

Tillbyggnad komplementbyggnad inom detaljplan


Taxa

Garage, carport, förråd

2 186 kr

 

Skyltar och ljusanordningar

                                                                                    Taxa

Skylt, skyltpelare, stadspelare                                    1 612 kr


Ljusramp                                                                     2 150 kr


Ljusanordning vid idrottsplats eller liknande               3 584 kr


 

Anmälan inte lovpliktig åtgärd

                                                                                    Taxa

Eldstad/ rökkanal                                                           896 kr


Ventilationsanläggning enbostadshus                        1 792 kr


Ändring av bärande konstruktion/ brandskyddet        1 075 kr


Rivning utanför detaljplanelagt område                         896 kr


 

Strandskyddsdispens

 

Taxa

Etablerad tomt, komplementbyggnad

3 584 kr

Ny tomt, första byggnad

7 168 kr

 

 

Taxa

Förhandsbesked (utanför planlagt område)

3 584 kr

avgift för kommunicering tillkommer

 

 

 

Tillägg för kommunicering

Taxa

1-5 grannar

1 434 kr

5-10 grannar

2 150 kr

>10 grannar

4 301 krNybyggnadskarta

Taxa 

Förenklad (0-2 000 kvm - utanför detaljplan)

3 942 kr

Fullständig (0 - 2 000 kvm - inom detaljplan)

5 376 kr

Över 2 000 kvm

Offereras

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-01
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret           Christer Eriksson  Byggnadsinspektör

Tfn: 0240-66 01 71              Telefontid: 10.00-12.00 christer.eriksson@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken