Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Döda djur

Döda vilda djur

Vilda döda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur det måste skicka till destruktion. Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur. Observera dock att om du hittar ett sådant djur bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Slaktbiprodukter eller biprodukter från biodling

Biprodukter från slakt eller biodling eller döda djur, får grävas ner om kommunens anvisningar följs. De krav EU-lagstiftningen ställer på nedgrävningen måste också följas. Läs mer i Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.

Nedgrävning av häst

Från och med 1 februari 2015 behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Men precis som tidigare gäller kravet att du måste kontakta kommunen och följa de krav som EU-lagstiftningen ställer. 

En karta över nedgrävningsplatsen samt ansökningsblankett ska lämnas till miljökontoret. En miljöinspektör kommer sedan att besöka fastigheten där nedgrävning ska ske.

Riktlinjer för nedgrävning av häst

Följande ska beaktas vid val av plats och vid nedgrävning:

  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  • För nedgrävning ska en torr plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän) väljas. Exempel på lämplig plats är i närheten av myrmark, där det ofta är sand- eller grusavlagringar och fritt från bebyggelse.
  • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska platsen väljas med omsorg så att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad är minst 100 meter. Avståndet bör helst uppgå till 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter. Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa, samt gärna stora stenar, så att vilda djur hindras från att gräva upp avfallet. Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker.

Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund. Helst bör minst en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden.


Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                   Malmgatan 14, Smedjebacken