Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Luftkvalitet

Dalarnas luftvårdsförbund genomför  i samverkan med länets kommuner och länsstyrelsen mätningar av luftkvalité  i länets större tätorter. Mätningarna genomförs under vintern i varje tätort med cirka 3 års mellanrum, den senaste gången vintern 2009/10. Målet med dessa undersökningar är att visa om miljömål och miljökvalitetsnormer för årsmedelvärden klaras.

Mätningarna utförs i den största tätorten i varje kommun och omfattar kvävedioxid (NO²) och åtta olika flyktiga organiska ämnen, vilka tillsammans kallas VOC. Mätpunkten har valts för att belysa ett normalt bakgrundsvärde för respektive tätort - så kallad "Urban bakgrund", vilket i praktiken innebär ett bilfritt torg eller motsvarande placering.

De enskilda analyserna för 13 vinterveckor (oktober - mars) sammanställs till ett så kallat "vintermedelvärde" vilket visar den genomsnittliga luftkvalitén för tätorten. Dessutom har kompletterande mätningar utförts enstaka veckor, bl.a. vid hårt trafikerade gator/ gaturum.

Som jämförelse har motsvarande undersökningar genomförts vid två referensstationer, dels på landsbygd i Sundborn, Falu kommun, samt vid Fulufjällets nationalpark, Älvdalen.

Resultaten kan kort sammanfattas i följande punkter:

  • Nuvarande och framtida miljömål och miljökvalitetsnormer för årsmedelhalten av kvävedioxid bedöms klaras i samtliga undersökta tätorter. Observera att bedömning av mål/normer för dygn/timmar d.v.s. kortvariga episoder med sämre luftkvalité inte omfattas av denna undersökning.
  • Miljökvalitetsnormen för bensen år 2010 bedöms klaras i alla tätorter. Bensenhalten måste ändå sänkas påtagligt under de närmaste två årtiondena i de flesta orter, om det långsiktiga miljömålet ska kunna uppnås om en generation.
  • I direkt närhet till utsläppskällor såsom trafik, förbränningsanläggningar och industrier, är luftkvalitén oftast betydligt sämre än vid mätpunkten "Urban bakgrund".
  • I några tätorter förekommer butylacetat regelbundet i VOC-analyserna, vilket indikerar lokala utsläpp av lösningsmedel för industrier.

²Bakgrund

Luftens kvalité påverkar direkt vår hälsa. Många personer bl.a. barn och astmatiker är särskilt
känsliga för förhöjda halter av olika typer av luftföroreningar.

Luftkvalitén i våra tätorter påverkas främst av trafik, uppvärmning och punktutsläpp från industrier//verksamheter. Vid ett enskilt mättillfälle kan resultaten också påverkas av den aktuella regionala bakgrundkvalitén och vädersituationen. "Trafik" inkluderar alla typer av förbränningsmotorer såsom bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner, gräsklippare och skotrar.

Uppvärmning avser både fossila bränslen (bl.a. olja) och biobränslen. Dessutom kan utsläpp av organiska ämnen förekomma från vissa typer av industriverksamheter. Vissa typer av utsläpp har en specifik sammansättning, varför förhållandet mellan de olika analyserade ämnena kan ge indikationer på vilka typer av verksamheter som orsakat utsläppen.

I Dalarnas miljömål finns mål för luftkvalitén - bl.a. högsta acceptabla halter av NO2 (kvävedioxid)och bensen på kort och lång sikt. Målen för luftkvalité är identiska med de av riksdagen beslutade nationella miljömålen.

Dessutom finns miljökvalitetsnormer för olika luftföroreningar bl.a. svavel, NO² och bensen. Miljökvalitetsnormer härrör ofta från internationella överenskommelser såsom EU-direktiv och är införlivade i svensk miljölagstiftning (miljöbalkens 5 kap.) där det även framgår vilka åtgärder som måste genomföras om inte normerna klaras.

Nu gällande mål och normer kan kort sammanfattas i följande tabell. Notera att i de undersökningar som redovisas  har endast vintermedelvärden beräknats. Årsmedelvärdet är alltid lägre eftersom luftkvaliten är bättre på sommaren. Översiktligt kan man utgå från att årsmedelvärdet är ca 80 % av vintermedelvärdet.

Tabell. Gällande miljökvalitetsnormer och miljömål för NO² (kvävedioxid) och bensen (Naturvårdsverket 2006 och Länsstyrelsen i Dalarna 2003).

Årsmedelvärden

Dalarnas miljömål

Miljökvalitetsnormer

NO2

20 μg/m³ (senast år 2010)

40 μg/m³ (31dec.2005), 30 μg/m3 (landsbygd)

Bensen

1 μg/m³ (generationsmål om 25 år)

5 μg/m³ (2010)

 

Dalarnas luftvårdsförbund länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhar alla länets kommuner och många industrier m.fl. verksamhetsutövare som medlemmar. Verksamheten stöds av Länsstyrelsen och Region Dalarna. Förbundet arbetar både med att belysa och informera om länets luftkvalitet samt initiera och stödja utvecklingsprojekt vilka leder till en bättre luftkvalitet. Ytterligare om förbundets verksamhet finns på förbundets hemsida.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                Malmgatan 14, Smedjebacken