Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Detaljplaner

Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelsens utformning och ändamål mer i detalj.


En detaljplan görs alltid för en mindre del av kommunen. De varierar i storlek och omfattar alltifrån en enda fastighet till många kvarter.

Detaljplaner är juridiskt bindande


Syftet med en detaljplan kan vara att möjliggöra ny bebyggelse, ändra byggnadernas innehåll eller säkra ett bevarande av särskilda byggnader. Den reglerar bebyggelsens omfattning och ändamål inom ett visst område, det vill säga hur stor en byggnad kan få vara på en särskild tomt och vad byggnaderna kan få användas till. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument.

Det här innehåller en detaljplan


Varje detaljplan ger en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Planen innehåller en beskrivning av:
  • Platsens eller områdets olika förutsättningar.
  • De behov och önskemål som detaljplanen ska uppfylla eller reglera.
  • De olika intressen som finns i området vägs samman till en helhet för att få en bra och lämplig utveckling. 

Både rättigheter och skyldigheter


För både kommunen såväl som en enskild fastighetsägare innebär detaljplanen både rättigheter och skyldigheter. Garanterad byggrätt under detaljplanens genomförandetid är en sådan rättighet. Genomförandetiden för en detaljplan pågår mellan 5, 10 eller 15 år. De rättigheter detaljplanen ger gäller minst under denna tid.

Att upprätta en detaljplan tar lång tid. Planprocessen är reglerad i Plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna intressen vägas mot de enskilda. Samråd ska ske med dem som är berörda av förslaget. Fackinstanser ska få möjlighet till att bedöma förslaget.

        

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-25
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken