Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Aktuella planer

Samråd

Förslag till detaljplan för del av Harnäs 16:1, Harnäs Udde, Smedjebackens kommun

Syftet med denna planläggning är att möjliggöra attraktiva boendemöjligheter med närhet till sjön Övre Hillen. Detaljplanen har stöd i Smedjebackens översiktsplan, laga kraft 2004-01-13, aktualiserad 2010, samt i kommunens LIS-plan (plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge), antagen för laga kraft 2011-03-18. I LIS-planen pekas planområdet ut som lämpligt område för bostäder. Planområdet är i dagsläget obebyggt och berörs inte av någon detaljplan. I anslutning till planområdet finns idag 11 stycken bebyggda villa och fritidshustomter. Den nya bebyggelsen kommer vara en komplettering till dessa.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver följaktligen inte göras.

Detaljplanen genomförs enligt Plan- och bygglagens regler för ett standardförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt under tiden 2017-10-12 – 2017-11-17 följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken           Lunchstängt alla dagar 12.00­ -13.00                                                    öppet måndag – fredag kl. 08.30 - 15.30
  • Smedjebackens bibliotek, ordinarie öppettider
Synpunkter på förslaget skall skriftligen inlämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken senast 2017-11-17.

Granskning

Förslag till detaljplan för kv. Timmermannen, Smedjebackens kommun

Huvudsyftet med planen är att tillmötesgå framtida behov av byggbar mark centralt i Smedjebacken. Utifrån gällande detaljplan för fastighet Timmermannen 1 m.fl. är användningen av fastigheterna i dagsläget begränsade vad beträffar placering av byggnader och tillåten verksamhet genom planbestämmelsen prickmark. Med en detaljplaneändring skapas förutsättningar för att kunna bebygga och nyttja kvarteret på ett mer flexibelt sätt

Aktuell detaljplan har stöd i översiktsplanen för Smedjebackens kommun, samt i den fördjupade översiktsplanen för Smedjebackens tätort.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver följaktligen inte göras.

Detaljplanen genomförs enligt Plan- och bygglagens regler för ett standard planförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 25 september – 23 oktober på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken                                                                                 Lunchstängt alla dagar 12.00­ -13.00
  • öppet måndag – fredag kl. 08.30 - 15.30
  • Smedjebackens bibliotek ordinarie öppettider

Synpunkter på förslaget skall skriftligen inlämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken senast 2017-10-23.

Röbackens industriområde

Kommunstyrelsen har gett miljö- och byggkontoret i uppdrag att ta fram en flexibel detaljplan som möjliggör verksamheter i Röbacksområdet som ligger längs med Humbobergsvägen/ Björsjövägen.

Området är ca. 100 ha stort och är i huvudsak obebyggd skogsmark. Inom området finns en endurobana, kraftledning, en mobilmast och flera gamla gruvhål. Flatenbergs kanal med kulturhistoriskt värde skär genom den östra delen av planområdet. Vägen till Humbobergets återvinningscentral och slaggstensdeponi går genom området.

Kyrkan äger en del av området medan kommunen äger huvuddelen. Samtal pågår mellan kommunen och Kyrkan om att förvärva Kyrkans mark.

Inga inventeringar för området är gjorda.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-11
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Mer information

Miljö- och byggkontoret               Bo Jernberg                                   Tfn: 0240-66 01 36

Johanna Hedlund                      Fysisk planerare                            Tfn: 0240-66 00 32                            E-mail: johanna.hedlund@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken

Planbeskrivning samråd del av Harnäs 16:1PDF (pdf, 1 MB)

Plankarta samråd del av Harnäs 16:1PDF (pdf, 269.4 kB)

 

Planbeskrivning granskning Kv.TimmermannenPDF (pdf, 4.7 MB)

Plankarta granskning Kv. TimmermannenPDF (pdf, 789.7 kB)