Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Översiktsplan för Smedjebackens kommun

Smedjebacken ska vara en kommun med goda utvecklingsmöjligheter och erbjuda den bästa livsmiljön i Mellansverige.

Ovanstående förslag till vision är en sammanfattning av en mängd tankar, visioner och vilda idéer som kommit fram i Smedjebackens kommun under det senaste decenniet. Smedjebacken har aldrig saknat visioner, men dessa har ofta varit för många och alltför omfångsrika. Det har också brustit i kopplingen mellan vision och genomförande.

Denna vision förutsätter att Smedjebacken klarar av att erbjuda sina invånare en mycket bra livsmiljö inom alla områden, vilket innebär:

  • Attraktiva boendemiljöer
  • Ett dynamiskt och differentierat näringsliv
  • En bra förskola och grundskola
  • Goda möjligheter till vidare studier
  • Trygghet vid sjukdom
  • En väl fungerande äldreomsorg
  • Goda möjligheter till friluftsliv och kulturupplevelser
  • Bra kommunikationer
  • Fortsatt gott miljöarbete i ekokommunens anda

För att visionen ska kunna realiseras måste den brytas ner i delvisioner eller övergripande mål för olika områden och verksamheter. Förslag till övergripande mål redovisas i slutet av detta kapitel och utgör grunden för översiktsplanens prioriteringar.

Det viktigaste för en visions möjlighet att bli verklighet är dess förankring hos allmänheten. Därför har visionen diskuterats förutsättningslöst under samrådstiden på olika träffar och seminarier. Det är också nödvändigt att denna diskussion hålls levande även efter att översiktsplanen antagits.

Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen uttryckt vikten av attraktiv bebyggelse i sjönära lägen. I översiktsplanen ska sådana möjliga områden redovisas och utredas.

Vid översiktsplaneseminariet 2001-03-12 rådde stor enighet om att översiktsplanen ska vara ett instrument för både bevarande och utveckling. En sådan plan är mer än en markanvändningsplan, och bör kunna vara ett samlande strategidokument för hela kommunen.

Arbetet med översiktsplanen har letts av en styrgrupp med representanter för Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden. Det praktiska arbetet har utförts på Miljö- och byggkontoret.

Arbetsmöten kring översiktsplanens teman har genomförts med tjänstemän i kommunens förvaltningar och bolag, samt representanter för föreningar och intresseorganisationer.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-01
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information

ÖversiktsplanPDF (pdf, 14.1 MB)

Fortsättning översiktsplanPDF (pdf, 10.1 MB)

Aktualitetsförklaring 2010PDF (pdf, 230.2 kB)

Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF (pdf, 134.9 kB)

Kartor

ÖversiktskartaPDF (pdf, 12.2 MB)