Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Oljecisterner

Alla cisterner inklusive farmartankar och villaoljecisterner omfattas av besiktningskrav. Undantaget är endast mobila anläggningar. Naturvårdsverket och Sprängämnesinspektionen har utfärdat regler för hur en cistern för olja, dieselbrännolja, spillolja eller brandfarliga vätskor ska installeras och kontrolleras - men det är du själv som har ansvar för att lagring sker på rätt sätt.

En läckande oljecistern kan orsaka stor skada. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark eller från rörledningar i golvet. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda och saneringskostnaderna blir ofta dyra.

Miljö- och byggkontoret ser därför till att reglerna kring skötsel och hantering av cisterner större än 1 kubikmeter följs. För tillsyn av cisterner ovan mark som rymmer mer än 10 kubikmeter ansvarar Räddningstjänsten.

Installation

Vid installation av cistern i mark (mer än 1m³) och ovan mark (mer än 1m³ men högst 10 m³ ) samt rörledningar i mark och vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, ska information i god tid lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. Cisterner som installeras inomhus är dock undantagna från informationsplikten.  

Med utomhus menas förutom områden i det fria även öppna väderskydd.

Vid nyinstallation ska anordningarna genomgå konstruktionskontroll enligt 7 kap NFS 2003:24, samt installationskontroll enligt 8 kap. NFS 2003:24. 

Återkommande kontroll

Cisterner ska genomgå återkommande kontroller. Cisterner som har korrosionsskydd och sekundärt skydd ska kontrolleras vart 12:e år.

För cisterner som har korrosionsskydd men inte sekundärt skydd är kontrollintervallet 6 år.

Cisterner som saknar korrosionsskydd ska kontrolleras vart 3:e år.

Inom vattenskyddskområde krävs invallning av cisterner.

I följande fall krävs cisternkontroll av ett ackrediterat kontrollorgan:

  • Efter tillverkning
  • Vid installation, innan anläggningen tas i bruk
  • Vid återkommande kontroll av cistern och rörledning
  • Vid förändring av cistern, t. ex. när den har flyttats eller reparerats

Cistern inomhus
Krav gäller på återkommande kontroll av cisterner (volym 1- 10 m³ ) som finns inomhus. På begäran av tillsynsmyndigheten ska du kunna visa upp kontrollrapporten. För kontroll, kontakta ett ackrediterat företag.

Ofta ligger cisternen i en källare eller i ett garage. Rostangreppen kommer inifrån och rörledningar i golv kan läcka. Om rörledningarna friläggs har du själv bättre kontroll över din anläggning.

Om din cistern inte går att inspektera runt om, betraktas den enligt föreskrifterna som en cistern i mark, även om den ligger inomhus och omfattas då av kraven för sådan. Om Du är osäker på vad som gäller för din cistern - rådgör med ett ackrediterat företag.

Cistern ovan mark (även gårdscisterner och farmartankar)
Krav på återkommande kontroll gäller även cisterner (volym 1- 10 m³ ) ovan mark.

Kontakta miljöförvaltningen i din kommun i god tid (minst fyra veckor) före installationen för ytterligare information. På begäran av tillsynsmyndigheten ska du kunna visa upp kontrollrapporten från installationen.

Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Markförlagda cisterner
Inom Smedjebackens kommun finns många oljecisterner som är nedlagda under jord. Cisternerna blev nedlagda på 60-/70 talet och många av dem ligger fortfarande kvar. Under hösten har Miljö- och byggkontoret inventerat markförlagda cisterner och skickat ut brev till berörda fastigheter. Många svar har inkommit men fortfarande saknas en del. Dessutom finns det säkert fler markförlagda cisterner som inte miljö- och byggkontoret har kännedom om.

Det finns flera skäl att vara observant på om det ligger en gammal oljecistern kvar på er fastighet. Dels kan cisternen börja läcka och orsaka stor skada på omgivningen. Dricksvatten kan förorenas och saneringen kan bli mycket kostsam. Dels kan det vara bra att veta om det ligger en cistern i marken om man ska göra grävarbeten på fastigheten.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ska en cistern antingen besiktas med återkommande intervaller eller tas ur bruk om cisternen inte används längre. Det går alltså inte att bara lämna den utan åtgärd.

Vidtas inte de åtgärder som krävs för att ta cisternen ur bruk ska den besiktas enligt de intervaller som gäller för den specifika cisternen ( 3,6 eller 12 år). Detta gäller för alla cisterner, även de ovan jord.

Cistern inom vattenskyddsområde
Inom vattenskyddsområde ställs ytterligare krav i de fall mer än 250 liter brandfarlig vätska hanteras. Kontakta miljö- och byggkontoret om du bor inom ett vattenskyddsområde för information om reglerna för lagring av brandfarlig vätska.

Ackreditering är en garanti
Kontakta alltid ett ackrediterat kontrollorgan för att få råd inför installation eller kontroll av cistern.

Ett ackrediterat kontrollorgan har granskats och godkänts av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll SWEDAC, för att utföra kontroller av cisterner. Vid granskningen, som även innebär besök hos företaget, kontrolleras bl. a. företagets rutiner, kompetens och utrustning. SWEDAC besöker därefter varje år företaget för att kontrollera att de fortfarande uppfyller kraven för ackreditering.

Alla ackrediterade företag utför inte alla slags kontroller. Vem som gör vad kan du få reda på av företagen själva eller av SWEDAC som ger ut en förteckning över ackrediterade företag. De ackrediterade företagen finns även angivna på SWEDACs hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Cistern som inte används
Cistern som tas ur bruk bör tas bort, "skrotas". Alternativt kan den tömmas, rengöras och påfyllnings- och avluftningsrör tas bort så att cisternen inte fylls på av misstag. Meddela miljö- och byggnadsnämnden om du har tagit cisternen ur bruk. Använd blankett: Cistern för brandfarlig vätska tas ur bruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kom ihåg att även meddela sotaren om du slutar att elda.

Cistern som tillfälligt tas ur bruk ska innan den används igen kontrolleras av ett ackrediterat företag. Kopia av kontrollrapport ska skickas till miljö- och byggkontoret.

Rester i samband med borttagande av cistern, bl.a. oljeavfall och kvicksilver räknas som farligt avfall. Privatperson kan lämna detta på miljöstationen. Om någon annan utför rengöringen ska denna ha tillstånd för transport av farligt avfall. Det är cistern-ägaren/brukaren som ansvarar för att avfallet omhändertas på rätt sätt.

Handläggning
Kraven på återkommande kontroll och att hålla kontrollrapporten tillgänglig för tillsynsmyndigheten är bindande enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. De tekniska kraven ställs i Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

Vid tillsyn enligt miljöbalken bedöms varje cistern/anläggning utifrån de rådande förhållandena och risken för miljön. Om det finns en risk kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om skyddsåtgärder med stöd av aktsamhetsregeln (2 kap. 3 §) i miljöbalken (SFS 1998:808). Aktsamhetsregeln (miljöbalken 2 kap. 3 §) slår fast att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Regelverk
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor. finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:9) om öppna cisterner och rörledningar m m för brandfarliga varor. Föreskrifterna finns på fd  räddningsverkets hemsida  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-05
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret       

Gunilla Skoog
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: gunilla.skoog@smedjebacken.se
Tfn: 0240-66 01 50

Besöksadress:                  Malmgatan 14, Smedjebacken