Smedjebackens kommun, till startsida

KUNGÖRELSE

Underrättelse om inkommen bygglovansökan för flerfamiljshus på Vakteln 4

En ansökan från Bärkehus AB om bygglov för nybyggnad av ett flerfamiljshus på Malmgatan 21, fastigheten Vakteln 4 har inkommit till Smedjebackens Miljö-och byggnadsnämnd. Flerfamiljshuset kommer att ha 8 våningsplan. Den planerade  byggnationen innebär en mindre avvikelse från detaljplanen genom byggnadens höjd och genom att en mindre del av byggnaden blir belägen på område som inom detaljplanen  är betecknad som prickmark. Berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

Eventuellt yttrande ska vara skriftligt och inlämnat senast 2016-12-07 till Miljö-och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller miljobygg@smedjebacken.se. Hänvisning görs till ärendenummer MBN 2016.0874.

Handlingarna finns tillgängliga på Miljö-och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-24
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Mer information

Miljö- och byggkontoret            Christer Eriksson         Byggnadsinspektör

Tfn: 0240-66 01 71             Telefontid: 10.00-12.00      christer.eriksson@smedjebacken.se 

 Besöksadress:                  Malmgatan 14, Smedjebacken