Smedjebackens kommun, till startsida

Kungörelse om samråd

Förslag till detaljplan för fastigheten Smedjebacken 3:1,Förskola Moga

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för uppförandet av en förskola med åtta till tio avdelningar, samt att i detaljplanen göra det möjligt att i framtiden använda marken för annat ändamål, om behov uppstår, för vård, kontor och bostäder. Syftet är även att det blir kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark.

Planområdet omfattar ca 3 ha och är beläget i den östra delen av Smedjebackens tätort vid Moga. Marken utgörs av en idag i huvudsak oexploaterad skogs- och åkeryta. Detaljplanen har stöd i översiktsplanen för Smedjebackens kommun och i den fördjupade översiktsplanen för Smedjebackens tätort.

Miljö-och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av planen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbedömning (MKB) kommer därför inte att tas fram i samband med planarbetet.

Detaljplanen handläggs enligt plan-och bygglagens regler om standardförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 18 juni – 30 juli 2018 på följande ställen:

  • Miljö-och byggkontoret, Malmgatan 14, mån-fre 8.30- 16.00
  • Smedjebackens bibliotek, ordinarie öppettider
  • Söderbärke bibliotek, ordinarie öppettider
  • Kommunens hemsida: smedjebacken.se

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen inlämnas till Smedjebackens kommun,

Miljö-och byggkontoret, 777 81 Smedjebacken, senast 2018-07-30.

SMEDJEBACKENS KOMMUN

Miljö-och byggnadsnämnden

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-19
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 448.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.2 MB)