Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Policy, enskilda avlopp

Policy

 • Miljömålet ingen övergödning ska uppfyllas på nationell, regional och lokal nivå.
 • Avloppsvatten som släpps ut i Smedjebacken ska uppfylla sådana bakteriehalter att folkhälsomålet, "Gott skydd mot smittspridning", uppfylls.
 • Alla kommunmedborgare ska kunna bo i en god bebyggd miljö och ha en god VA- standard i sitt hem.

Krav

Krav på enskilda avlopp delas upp i generella krav och krav för ny bebyggelse, då kraven i nybebyggelse kan ställas högre. När det gäller nyexploateringar är det viktigt att ställa högre krav på teknik och funktion på ett enskilt avlopp för att öka säkerhet och VA-standard.

Generella krav

Följande krav är allmängiltiga när det gäller enskilt avlopp:

 • Gemensamma lösningar av vatten och avlopp ska alltid främjas.
 • Det renade avloppsvattnet ska ha en godtagbar kvalitet, åtminstone bakteriellt som badvatten.
 • Rening ska även ske av fosfor och kväve.  
 • Fullständig redovisning, samt korrekta ritningar och kartor ska lämnas in för granskning.
 • Finns tidigare redovisningar om provgrop och eventuell siktanalys utförd på tomten, ska en sådan redovisas.
 • Avstånd till vattentäkter ska vara minst 50 meter.
 • Tillstånden ska tidsbegränsas till 10 år.

Ny bebyggelse

 • En heltäckande redovisning av geologiska förutsättningar ska  lämnas in för bedömning.
 • Avloppsfrågans lösning ska redovisas även vid förhandsförfrågan om bygglov.
 • Inga slutna tankar ska tillåtas i nybebyggelse.
 • Det ska alltid vara möjligt att installera WC vid nybebyggelse oavsett hur man tänker bebo huset till att börja med.
 • Möjlighet ska finnas att kontrollera reningsgraden av en markbädd.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                 Malmgatan 14, Smedjebacken