Kommun och politik

Publicerad den

Kommunfullmäktige 22 juni

Vårens sista fullmäktige sammanträde skedde den 22 juni med ett minskat antal ledamöter på plats som följda av pandemin, 20 till antalet i stället för 35 som är ordinarie styrka. Information om arbetet med pandemin, budget 2021, detaljplan för 22 tomter vid Näsberget Vad 2:1 ar några punkter som klubbades igenom vid mötet.

Pandemiplanering

Fredrik Rönning och Monica Forsgren kommunalråd resp ordförande i omsorgsnämnden informerade om kommunens pandemiplanering. Varannan vecka sammanträder kommunstyrelsen för att få aktuell lägesbild och kunna fatta beslut om det behövs och kan röra sig om extra pengar till verksamheten. Staben för pandemiplanering har möten 2 gånger i veckan och arbetsgrupper är tillsatta för områden som ör materialtillgång, folkhälsa, bemanning och näringsliv.

Budget 2021

I juni är månaden som budgetramar och övergripande mål för 2021 beslutas. Ramarna räknas upp med 2% men till hösten budgetberedning har samtliga nämnder och styrelser i bolagen till uppdrag att presentera ett förslag på möjliga besparingar på 1% av den tilldelade ramen. Det beror på det osäkra läget med eventuellt minskade skatteintäkter för 2021. Förslagen ska presenteras senare i höst.

Under 2021 beslutades extra satsningar inom bland annat områdena LSS (5 miljoner kr), förskola (6 miljoner kr), kosten (1,7 miljoner kr) samt tilläggsanslag för underhåll av gator och vägar med 4 miljoner kr samt 6 miljoner till IFO och 60 000 kr till miljö- och bygg för kompetensutveckling.

22 tomter vid Näsberget Vad 2:1

Fullmäktige klubbade igenom förslaget på en detaljplan för 22 nya fritid- och permanentboende tomter intill sjön Södra Barken. Delar av strandskyddet hävs också. Planen har varit ute på granskning och synpunkter har kommit in som miljö- och bygg som gjort att mindre justeringar i planen har gjorts innan beslutet antogs.

Sidan senast uppdaterad: