Smedjebackens kommun, till startsida

Kommun & politik

Kungörelse: Underrättelse om inkommen bygglovansökan för mast och teknikbod

Ansökan om bygglov för uppförande av teknikbod och mast på fastigheten Billsjön 2:1 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden.


Sakägare, boende, föreningar och övriga som berörs av ansökningen, bereds härmed tillfälle att yttra sig.

Eventuellt yttrande ska vara skriftligt och inlämnat senast 2020-07-07.

Kungörelse om ansökan om bygglovPDF (pdf, 10 kB) 




Sidan senast uppdaterad: 2020-06-11
Webbredaktör: Lena Johansson

Mer information