Smedjebackens kommun, till startsida

Historik

Smedjebackens kommun fick sina nuvarande gränser 1974 då kommunen slogs samman med Söderbärke. Tidigare hade även sammanslagningar genomförts mellan Söderbärke och Malingsbo socken samt mellan Smedjebackens köping och Norrbärke kommun.

Kommunens historia är starkt förknippad med järnhantering. Redan på 1100-talet bröts malm i gruvorna och smältes till tackjärn i hyttorna. Det har funnits sammanlagt 50-talet gruvor och lika många hyttor inom området. Fortfarande kan man se spåren från det gamla bergsbruket. Gruvhål, hyttor och slagghögar påminner om en gången storhetstid, som är en mycket viktig del av vår historia. Av de lämningar som bevarats har en hel del utvecklats till intressanta besöksobjekt. Hela området är en levande uppslagsbok. Kommunen är även ett geologiskt intressant område med en mångfald av olika mineraler som ger tillfälle till studier och mineraljakt.

Ett annat kännetecken från bergsbrukets storhetstid är våra gamla bergsmansbyar. Bergsmännen byggde stora vackra bergsmansgårdar för att visa sin rikedom och makt. Många av bergsmansgårdarna finns kvar och utgör idag ett vackert inslag i bebyggelsen.

Smedjebackens tätort kan räkna sin historia från 1352, då en första kyrkobyggnad fanns uppförd i Norrbärke. På 1600-talet fanns Västansjö hytta och By hammare på var sin sida om ån i det som nu är Smedjebackens centrum. Utifrån dessa verksamheter utvecklades en av Bergslagens första storindustrier, Smedjebackens Valsverk, som fortfarande är kommunens största industri. I Morgårdshammar fanns vid samma tid Munkbo hytta och Vinsebo hammare, som kom att lägga grunden till Morgårdshammars mekaniska verkstad.

Byggandet av Strömsholms kanal under senare delen av 1700-talet, för transporter av järnmalm och tackjärn från Bergslagen till Mälaren och vidare ut i världen, bidrog till tätorten Smedjebackens betydelse och storhetstid från slutet av 1700-talet och en bit in på 1900-talet.
Kanalen invigdes år 1795. En förlängning av transportleden Strömsholms kanal gjordes i form av en smalspårig järnväg mellan Ludvika och Smedjebacken, men när den normalspåriga järnvägen mellan Fagersta och Ludvika stod färdig 1900 förlorade kanalen mycket av sin betydelse. Idag används kanalen som en omtyckt farled för fritidsbåtar, passagerarbåt samt för kanotister.

Vid Söderbärke låg en gång den centrala bygden i det man kallar Barkenbygden eller Bärke. Namnet kommer från "Bark" som betyder "strupe" och syftar på det trånga sund som skiljer södra och norra Barkensjöarna.  

Slättlandet runt Söderbärke har alltid varit kommunens mest betydande jordbruksområde. En gång på 1600-talet var planerna långt gångna på att göra Söderbärke till Västerbergslagens första stad. Det fanns till och med en färdig stadsplan.

Till de södra delarna av kommunen kom på 1500-talets slut många finska inbyggare. Flera byar vittnar ännu om denna okända finnmark. På 1600-talet anlades Malingsbo bruk. Idag finns byggnadsminnet Malingsbo Herrgård med flyglar bevarade samt St Annas Kapell, som är en åttkantig byggnad i trä. St Anna var bergsmännens skyddshelgon.

Förutom järnhanteringen har skogen varit den ekonomiskt viktigaste näringen i bygden. Skogsbruk har varit och är dominerande i såväl de norra som södra delarna av kommunen och bedrivits i många former av staten, bolag och mindre markägare.

År 1990 valde Smedjebacken att bli en av de första Ekokommunerna. Detta innebar att vi började ha ett kretsloppsorienterat synsätt och sträva efter ett samhälle som hushållar med naturresurser. Det handlingsprogram som antogs behandlade områdena transporter, avfall, energi, ekonomi och utbildning. Mycket av det praktiska arbete, som idag pågår i Smedjebacken inom de flesta av kommunens verksamheter, har sina rötter i Ekokommunprojektet. Ekokommunbegreppet har också hjälpt till att medvetandegöra miljöfrågorna och sprida tanken på ett kretsloppsanpassat samhälle till ett stort antal människor.

Sidan senast uppdaterad: 2010-06-16
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Kansliavdelningen
Sekreterare

Tfn: 0240-66 01 17, 66 01 18
kommun@smedjebacken.se