Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Fonder som förvaltas av familje- och utbildning

Följande fonder finns att söka bidrag ifrån vid familje- och utbildningsförvaltningen. För samtliga fonder gäller att ansökan ska vara familje- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 15 februari.

Otto Hedströms stipendiefond

”Belöning eller uppmuntran till elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit, belöning till elev som ägnar arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, förvärv av materiel eller andra saker. ”

Hälsovårdsfond

”Utdelas till elev, lärare eller annan personal som stimulerat till en ökad förståelse bland skolungdomen för betydelsen av den enskilda människans aktiva medverkan till en sund utveckling på hälsovårdens olika områden i en vidare mening inom skolverksamheten, fritidsverksamheten, naturvården och samhällslivet i övrigt och som samtidigt medverkat till att vidareutveckla ett gott samarbete i dessa hänseenden mellan elever, lärare, föräldrar och olika av skolverksamheten berörda och intresserade organ inom samhället i övrigt. ”

Edit Fridlunds Stipendiefond

”Stipendier ska tillfalla i första hand de fem elever inom årskurs 6 visat de bästa kunskaperna i ämnena kristendom, matematik, sång, musik, välskrivning, teckning. En elev kan endast få ett stipendium. Klassföreståndarna eller respektive ämneslärare i årskurs 6 avger förslag till berättigad elev.
Klassföreståndare/lärare nominerar eleven och överlämnar nomineringen till Stipendienämnden, Stipendierna utdelas vid vårterminens slut. ”

Andersson-Fridlunds fond

”Belöning eller uppmuntran till elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit, belöning till elev som ägnar arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, förvärv av materiel eller andra saker. ”

IOGT/NTO

”Logen Oceola IOGT/NTO har till grundskolan i Smedjebacken lämnat en gåva där grundskolan kan söka pengar för:

  • Undervisning / utbildning i ANT-frågor för grundskoleelver
  • Projekt med syfte att öka kunskapen kring ANT-frågor
  • Projekt med värderingsövningar med syfte att stärka elever att stå emot grupptryck och våga avstå alkohol/narkotika/tobak.

Ansökningar om bidrag kan göras till projekt i enskilda klasser/skolor eller till gemensamma projekt. I ansökan ska tydligt framgå kopplingen till ANT-frågor. Använd samma ansökningsblankett som till skolans fonder

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-24
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Familje och utbildningsförvaltningen

Tfn: 0240-66 02 16
E-post: fou@smedjebacken.se


Mer information