Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Överklaga ett kommunalt beslut

Det finns två sätt att klaga ett kommunalt beslut. Överklaganden riktade till kommunen delas in i kommunalbesvär, som också kallas laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kommunalbesvär
Kommunen fattar en mängd beslut i olika frågor och ärenden. Kommunen är skyldig att följa vad som står i kommunallagen. Alla beslut ska ha stöd i lagen.

Som kommuninvånare kan du överklaga ett beslut om du till exempel tycker att det har fattats på fel sätt eller om du anser att kommunen överskridit sina befogenheter. Dessa typer av överklaganden kallas för kommunalbesvär, men heter också laglighetsprövning

Ett kommunalbesvär skall lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslagits på kommunens officiella anslagstavla att protokollet där beslutet finns har justerats. Kommunens officiella anslagstavla finns vid kommunhusets entré.

Ett överklagat beslut skall upphävas, om

  • det inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras. Ärendet måste således tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär
Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär, t.ex. beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du skall göra för att överklaga. Kommunen skall lämna en särskild besvärshänvisning genom vilken du får veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Ett förvaltningsbesvär skall lämnas inom tre veckor räknat från det datum du fick beslutet.
Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-27
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Kontakt

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten

Tfn: 0240-66 01 17
kommun@smedjebacken.se

Beöksadress
Kommunhuset
Vasagatan 17, Smedjebacken

Mer information

Förvaltningsrätten i Falun
Växel : 023-484 00
Telefax : 023-484 80

Utdelningsadress
Box 45, 791 21 FALUN