Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

FÖRESKRIFTERNAS INNEHÅLL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617)

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Smedjebackens kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 §
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1 - 4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelser i 17 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 §
Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
Norrbärke kyrkogård, Söderbärke kyrkogård, Malingsbo kyrkogård, Prästa badplats, Risingsbo badplats, Haguddens badplats, Heros sportfält, Hagvallens idrottsplats, Söderbärke idrottsplats och Söderbärke Folkets Park inkl. parkering.

4 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 10 § första stycket, 11 §, 12 § och 17 § ska kommunen ges tillfälle att yttra sig.

LASTNING AV VAROR M M

5 §
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utryckningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

SCHAKTNING, GRÄVNING M M

6 §
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

STÖRANDE BULLER

7 §
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan Miljö- och Byggnadsnämndens tillstånd.

CONTAINRAR

8 §
Ägare eller nyttjanderättsinnehavaren till en container uppställd på offentlig plats, skall tillse att containern förses med tydlig märkning utvisande ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

MARKISER, FLAGGOR, BANDEROLLER, LÖSA FÖREMÅL M M

9 §
Markiser och flaggor får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,40 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,70 meter.

På gågator får markiser och flaggor inte skjuta ut från fasad mer än 2,00 meter, och ej ha lägre höjd än 2,40 meter.

Medgivande krävs av gatukontoret för att sätta upp banderoller och juldekorationer över offentlig plats.

AFFISCHERING

10 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på offentlig plats eller husväggar, staket, stolpar eller liknande i omedelbar anslutning till offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar om är avsedda för detta ändamål. Inte heller kravs tillstånd för närings-idkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

HÖGTALARUTSÄNDNINGAR

11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

INSAMLING AV PENGAR

12 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd, om insamlingen sker passivt d v s att bössor eller liknande är placerade på marken.

FÖRTÄRING AV ALKOHOL

13 §
Spritdrycker, vin och öl klass III får inte förtäras inom följande områden annat än i samband med tillåten försäljning därav:

a) Centrala Smedjebacken inom ett område som begränsas av Kolbäcksån-Högstensgatan-Backgatan-Grenandervägen-Vintergatan-Jobsbovägen-Kyrkogatan-Prästavägen- sjön Barken samt Prästabadet och Risingsbobadet.
Undantag området som begränsas av Malmgatan-Torggatan-Vasatorget-Systembolaget (Johan Ahlbäcks plats) där spritdrycker, vin och öl klass II och III ej får förtäras.

b) Folkets Park i Söderbärke med ett omgivande område som begränsas av Bärkevägen i söder och en linje från busstationen ner mot sjön Barken i sydväst och Alvägen i nordöst.

c) Haguddens badplats i Söderbärke

HUNDAR

14 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

15 §
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:
Tätbebyggelse, på försäljningsplatser där torghandel pågår, på badplatser, på lekplatser, vid motionsspår, i bostadsområden samt på begravningsplatser. Tikar ska under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller annan identifikation.

16 §
Inom de områden som angivits i § 15 denna stadga ska föroreningar efter hundar plockas upp.

FYRVERKERI OCH ANDRA PYROTEKNISKA VAROR

17 §
Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på följande platser:
Smedjebacken centrum med begränsning, Kyrkogatan, Jobsbovägen, Grenandervägen, Backgatan, Högstensgatan, Nya Ågatan.

Inom ett område upp till 150 m från närmaste byggnad vid följande ålderdomshem, servicehus och sjukvårdsinrättningar:
Allégården, Munkbogården, Solhöjden, Risingsbo vårdhem, Hedgården är det förbjudet att använda pyrotekniska varor.

AVGIFT FÖR ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS

18 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

ÖVERTRÄDELSE AV LOKAL ORDNINGSFÖRESKRIFT

19 §    
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 - 9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 15 - 17 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13
Webbredaktör: Mona Jansson

Kontakt

Kansliavdelningen
Sekreterare

Tfn: 0240-66 01 17, 66 01 18
kommun@smedjebacken.se