Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 26 november

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder den 26 november 2018, klockan 18.00.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset Smedjebacken.

Ärenden

1. Val av kommunfullmäktiges presidium

2. Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till kommunfullmäktiges valberedning

3. Ekonomisk redovisning från nämnder och styrelser

4. Delårsrapport 2018-08-31

5. Gemensam överförmyndarnämnd

6. Motion (C) om att göra Smedjebackens kommun till Sveriges enklaste kommun att bo, leva och driva företag i

7. Budget 2019 samt plan 2020-2021

8. Investeringsbudget 2019

9. Utdebitering 2019

10. Avgifter inom omsorgen

11. Avgifter inom livsmedelslagstiftningens område

12. Avgifter inom miljöbalkens område samt revidering av taxebilaga 1

13. Avgifter för handläggning av "ansökan om hantering av brandfarlig vara" och "ansökan om hantering av explosiv vara"

14. Avgift för skollovsplats

15.Avgift för guidade visningar

16. Avgifter mark

17. Avgifter kostenheten

18. Avfallstaxa 2019

19. VA-taxa 2019

20. Borgensram 2019 kommunkoncernen

21. Revidering av bolagsordning för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

22. Detaljplan för Smedjebacken 3:1, Förskola Moga

23. Revidering av arvodesreglemente

24. Förändring av kommunens förvaltningsorganisation

25. Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolan

26. Delgivningar

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-21
Webbredaktör: Mona Jansson

Mer information