Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige 27 juni

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder i kommunhuset Smedjebacken, måndag den 27 juni, klockan 18.00.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Dagordning

 1. Information om överförmyndarverksamheten
 2. Budgetuppföljning
 3. Ändrade avgifter på bibliotek
 4. Preliminär budget 2017
 5. Avgifter markförsäljning
 6. Utökning av förskoleplatser i centrala Smedjebacken
 7. Motion om medborgarcenter
 8. Motion om utredning av antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan
 9. Höjt avgiftstak för avgift enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 §
 10. Biblioteksplan 2016-2018
 11. Årsredovisning 2015 Finsam
 12. Policydokument
 13. Borgen Bärkehus AB
 14. Medborgarförslag om utarbetande av ett informationsblad angående skräpiga tomter m.m.
 15. Motion från Kristina Karlsson (M) om upprättande av en långsiktigt äldreomsorgs- och tillgänglighetsplan för Smedjebackens kommun
 16. Motion från Vanja Larsson (V) angående insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
 17. Motion från Lotta Gunnarsson (M) om omförhandling av avtal: Avtal inom området integration och samarbetsöverenskommelse gällande svenskundervisning för nyanlända
 18. Motion från Jan-Erik Lind (MP) angående nollbasbudgetering
 19. Motion från Jan-Erik Lind (MP) angående minskning av kommunens skulder
 20. Motion från Jan-Erik Lind (MP) om utredning av sammanläggning av Smedjebacken och Ludvika kommuner
 21. Motion från Jan-Erik Lind (MP) med förslag om färre medarbetare
  per chef
 22. Motion från Jan-Erik Lind (MP) gällande kortare arbetstid inom omsorgen
 23. Motion från Jan-Erik Lind (MP) gällande avskaffning av delade turer
 24. Motion från Jan-Erik Lind (MP) angående elbilar och laddningsstationer
 25. Avsägelse från Bo Änst (MP) som ledamot i kulturnämnden
 26. Avsägelse från Amanda Vikman (MP) som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 27. Delgivningar
Sidan senast uppdaterad: 2016-06-27
Webbredaktör: Mona Hyttsten