Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunfullmäktige måndag
13 november

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun sammanträder måndag den 13 november 2017 klockan 18:00 i sessionssalen, kommunhuset.

Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor på ärendet om budget 2918, mellan klockan 18.00-18.30.

 

Dagordning

1. Budgetuppföljning nämnder och styrelser Dnr 2017/00067

2. Delårsrapport 2017-08-31 kommunkoncernen Dnr 2017/00415

3. Taxor och avgifter 2018, kommunstyrelsen Dnr 2017/00481

4. Motion (SD) om att avskaffa månadsavgiften för trygghetslarm
    Dnr 2017/00325

5. Taxor och avgifter 2018, omsorgsnämnden Dnr 2017/00480

6. Revidering av plan- och bygglovstaxa 2018 Dnr 2017/00485

7. VA-taxa 2018 Dnr 2017/00471

8. Avfallstaxa 2018 Dnr 2017/00472

9. Utdebitering 2018 Dnr 2017/00458

10. Budget 2018 samt plan 2019-2020 Dnr 2017/00254

11. Investeringsbudget 2018 Dnr 2017/00455

12. Arbetsmiljöpolicy för Smedjebackens kommun Dnr 2017/00384

13. Motion - Inrättande av fritidsbank i Smedjebacken Dnr 2017/00111

14. Motion - VBU huvudman för kulturskolan Dnr 2017/00020

15. Utökning av medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna
      Dnr 2017/00435

16. Motion (SD) om införande av förbud mot tiggeri i vissa zoner
      Dnr 2017/00470

17. Avsägelse som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
      Dnr 2017/00506

18. Delgivningar Dnr 2017/00068

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-09
Webbredaktör: Mona Hyttsten