Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunstyrelsen 10 maj

Införa en funktion för tjänsteman i beredskap(TiB), medfinasiera projekt och att inte köpa Allégårdens fastighet var några av frågorna på kommunstyrelsens(KS) sammanträde 10 maj.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Utifrån ett behov av att kunna nå kommunens ledningsfunktion vid en ev kris och att medborgarna förväntar sig att kommunen ska reagera och agera i händelse, finns ett stort behov av en kommunal tjänsteman i beredskap, en så kallad TiB. En TiB ska vid behov larmas när det rör insatser för samhällsviktig verksamhet. Det kan röra sig om händelser som bränder och skador på kommunala fastigheter, längre el- och vattenavbrott, våld och hot mot kommunens personal med mera.

KS beslutade att införa denna typ av tjänst i kommunen, förslag är att tjänsten inrättas hos räddningstjänsten som idag har en fungerade beredskap. Personalavdelningen fick i uppdrag att genomföra de förhandlingar som krävs. Lars Andersson, säkerhetschef, fick i uppdrag att ta fram rutiner för funktionen TiB.

Allégården

Optionsavtalet för Allégården går ut 2017-03-31. Det innebär att kommunen har möjlighet att köpa fastigheten istället för att hyra den. En ekonomiskanalys har gjorts och det visar sig att det inte är någon vinst att köpa den. KS beslutade därför att fortsätta hyra fastigheten ytterligare 4 år.

Medfinansiering projekt Söderbärke hembygdsförening och Vads bystugeförening

Genom EU:s landsbygdsprogram kan föreningar ansöka pengar för upprustnings- och underhållsåtgärder. Båda föreningarna Söderbärke hembygdsförening och Vads bystugeförening har ansökt om pengar hos länsstyrelsen för olika underhåll- och upprustningsprojekt.

Under förutsättning av länsstyrelsen beviljar ansökan om medel för respektive förening kommer kommunen att gå in med 25 % eller maximalt 91 250 kr för Söderbärke hembygdsförening och för Vads bystugeförening med 25 % eller maximalt 74 250 kr.

Information om utredning för en samlad arbetsmarknadsenhet

Lars Lindblom, Samarkand2015 har fått i uppdrag att titta på förutsättningarna för en samlad arbetsmarknadsenhet i kommunen. Han informerade KS om vad som kommit fram främst från intervjuer han genomfört.  Bland annat kommer det fram att: Det finns ett starkt stöd för en samlad arbetsmarknadsenhet. Det behövs arbetas fram en tydlig strategi och det är viktigt att enheten får mandat och stöd från ledningen att agera och styra verksamheten.

Jesper Folkesson, chef för den nya arbetsmarknadsenheten informerade om hur han planerar det framtida arbetet.

Till kommunfullmäktige

Avgifter på biblioteket

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-13
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information