Smedjebackens kommun, till startsida

Kommunstyrelsens sammanträde 6 september

Godkännande av reservationsavtal, nyttjanderätt av mark för SHC, projekt, ”En väg in”-ett samordnat stöd, regionindelningen var några av kommunstyrelsens (Ks) ärenden vid sammanträdet den 6 september.

Budget

Vid avstämningen av budgeten ser det i dagsläget ut som att alla nämnder håller sin budget för året. Skatteintäkterna ser ut att bli lite högre än budgeterat och räntekostnaderna blir lägre än vad som är budgeterat.

Reservationsavtal om mark

Ks beslutade att godkänna reservationsavtalet med Aedis Arkitekter AB. Det handlar om markområde vid Kolbäcksån i Morgårdshammar. Aedis Arkitekter AB har för avsikt att bygga fyra flerbostadshus i form av bostadsrätter med 4 lägenheter i varje huskropp. Mer information om planerna kan du läsa i tidigare artikel.

Uppställning av moduler

Smedjebackens Hockey Club behöver fler omklädningsrum och förråd för sin verksamhet och har skaffat sig en modul för att uppfylla behovet. KS ställde sig positiva till att ett nyttjanderättsavtal skrivs, som tillåter SHC att placera modulen i anslutning till ishallen. Placeringen kommer att vara mot ishallens södra väg, mot fotbollshallens parkering.

En väg in

Det finns ett behov att samordna stödet för människor som står långt i från arbetsmarknaden. En väg in är ett arbetssätt för att samordna insatser till de personer som är i behov av ett samordnat rehabiliteringsstöd. I arbetet ingår arbetsmarknads- och integrationsenheten, individ- och familjeomsorgen som ska samverkar tillsammans med försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Pengar till FSF

Kommunen är sedan ett flertal år tillbaka delägare i Förenade Småkommuners Försäkringsbolag AB. I och med att ett antal större skador har skett behöver bolaget en punktinsats under 2016 med 300 000 kr. Ks beslutade att ställa sig bakom förslaget.

Thomas ny vigselförättare

Thomas Björnhager föreslås bli ny vigselförrättare i kommunen. Behovet av borgliga vigslar har ökat och därför behövs borgliga vigselförrättare utökas. Förslaget kommer att skickas in till Länsstyrelsen Dalarna.

Fler ärenden var även:

 • Byte av mark med Bärkehus
 • Yttrande över postutredningen SOU 2016:27
 • Verksamhetsberättelse Region Dalarna
 • Finansiering av nationell stödfunktion för utveckling av mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

Till kommunfullmäktige för beslut går ärenden:

 • Ny styrmodell och ekonomiska principer för kommunen
 • Motion – kommunens skulder Motion om nollbudgetering för år 2016 och framåt
 • Motion-färre medarbetare per chef
 • Motion – Utredning om för- och nackdelar med sammanslagning mellan Smedjebacken och Ludvika kommuner
 • VA-verksamhetsområde Sörbo-Backbotten-Näset
 • Remiss: Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)
 • Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

 


Sidan senast uppdaterad: 2016-09-08
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information