Familjerätt

Hit kan du vända dig när det gäller familjerättsliga frågor som rör vårdnad, boende och umgänge samt adoption. Familjerätten är även ansvarig för att utreda och fastställa faderskap.

Faderskap/föräldraskap

Socialnämnden är enligt föräldrabalken skyldig att utreda och fastställa faderskap för alla barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse. Detsamma gäller för samkönade par som är gifta. Socialnämnden är då skyldig att utreda och fastställa föräldraskap.

När barnet föds får socialnämnden en underrättelse om detta och då skickar socialtjänsten ut ett informationsbrev samt en broschyr om gemensam vårdnad. Ni ombeds i brevet att ta kontakt med receptionen för att boka tid för faderskap/föräldraskap. Om föräldrarna bor ihop gör socialnämnden en förenklad utredning och en skriftlig faderskapsbekräftelse/föräldraskapsbekräftelse. Om föräldrarna inte bor ihop eller förhållandena är komplicerade gör familjerätten en mer ingående utredning. När det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan det bli aktuellt medd en rättsgenetisk undersökning.

Är föräldrarna inte gifta med varandra vid barnets födelse blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare för barnet. Ni kan göra anmälan om gemensam vårdnad om barnet i samband med faderskapsbekräftelsen/föräldraskapsbekräftelsen.

Vårdnad, boende och umgänge

Om du och din partner inte kommer överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge efter separationen kan ni ta hjälp av familjerätten och/eller familjerådgivningen.

Råd- och stödsamtal

Du/ni kan ringa socialsekreterarna på familjerätten om du behöver råd- och stödsamtal gällande bland annat vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal

Separerade föräldrar kan delta i samarbetssamtal. Syftet är att ni ska komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal är avgiftsfria, frivilliga och sker på initiativ från föräldrarna. Domstol kan hänvisa föräldrar till samarbetssamtal men föräldrarna måste själva vilja delta. Samarbetssamtal är en slags medling där båda föräldrarna ska vara beredda att överväga olika alternativ. Om ni har behov av samarbetssamtal kan ni vända er direkt till familjerådgivningen.

Skriv ett avtal när ni är överens

När du och din partner är överens om vårdnad, boende eller umgänge kan ni skriva ett avtal. Avtalet ska då godkännas av socialnämnden i den kommun där ert barn är folkbokfört. Socialnämnden utreder förutsättningarna för ett avtal bland annat genom samtal med berörda och en kontroll i register för att säkerställa att avtalet är till barnets bästa. Ett sådant avtal är juridiskt bindande och fungerar på samma sätt som en dom. Kontakta familjerätten om ni vill skriva avtal.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i de fall då det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Vad gör vi om vi inte kan enas om vårt barn?

Ni som inte kan enas om vårdnad, boende eller umgänge kan göra en stämningsansökan till tingsrätten. Det innebär att domstolen istället får bestämma. Ett juridiskt ombud kan hjälpa er att göra stämningsansökan. Domstolen kan då begära en utredning av socialnämnden, om domstolen anser detta nödvändigt för att fatta ett beslut. Syftet med utredningen är att domstolen ska få ett beslutsunderlag. Utredningen utförs av socialsekreterare på familjerätten och den fokuserar på barnets behov.

Adoption

Adoptioner ska alltid ske för barnets bästa. De kan vara internationella eller nationella, vanligast är internationella. Vid adoption av utländskt barn behövs ett medgivande från socialnämnden. En utredning ligger till grund för beslutet.

Vem får adoptera enligt lag?

Den som har fyllt 18 år får adoptera. Gifta par, registrerade partners och sambos kan adoptera. Dessa måste som huvudregel adoptera gemensamt. Även ensamstående personer kan adoptera. Om du/ni vill adoptera, ta kontakt med familjerätten som då kommer att erbjuda dig ett informationssamtal där vi bland annat berättar om hur en adoption går till.

Föräldrautbildning och medgivande

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska gå en obligatorisk föräldrautbildning för att få kunskap om adopterade barn och deras behov. Om du/ni vill gå föräldrautbildning, kontakta familjerätten som kan hänvisa till aktuell utbildning.

Familjerätten gör en utredning för att kartlägga blivande adoptionsföräldrars sociala situation och lämplighet. Den ligger till grund för socialnämndens medgivande och för en presentation av de sökande till givarlandet. Medgivandet gäller i två år. Därefter måste en ny ansökan göras.

Närståendeadoption

Om du vill göra en närståendeadoption kontaktar du Tingsrätten. Om det gäller en adoption av ett barn under 18 år ska socialnämnden yttra sig i ärendet och får därför uppdraget av Tingsrätten att utreda och bedöma om adoptionen är till fördel för barnet. Om barnet är 12 år krävs samtycke från barnet. Om barnet är under 18 år krävs samtycke från vårdnadshavare.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Familjerättssekreterare

0240-66 03 33

Telefontid mån - ons och fre kl. 08.30 — 9.30

Centrumhuset

Vasagatan 14

77730 Smedjebacken

Sidan senast uppdaterad: