Hemtjänst

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har kommunen ett ansvar att underlätta för äldre och funktionshindrade att bo hemma.

Hjälpinsatser som hemtjänsten kan utföra efter beslut om hjälp i hemmet.

Hemtjänsten omfattar insatser för personlig omsorg och serviceinsatser. Med personlig omsorg menas bl.a. hjälp med hygien, på- och avklädning och toalettbesök.
Serviceinsatser kan vara exempelvis: hjälp med inköp, post- och apoteksärenden, enklare matlagning/matdistribution, städning, veckotvätt och enklare klädvård.

Ansökan om hemtjänst

Vill du göra en ansökan om insatser skall du kontakta omsorgsförvaltningens biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp.
Vilken hjälp du har rätt att få beror på vilket behov du har, vad du själv klarar av eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Beslutet är tidsbegränsat.

Om din ansökan inte beviljas får du besked om detta och har då möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan lämnas till Förvaltningsrätten av handläggaren som fattat ditt beslut, du vänder dig alltså till handläggaren först för att överklaga.

All personal inom omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt och följer sekretesslagstiftningen.

Sidan senast uppdaterad: