Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Integrerad Missbruks Mottagning - IMM

På Hovslagaregatan 14 i Smedjebacken har socialtjänsten och vuxenpsykiatrin i Smedjebacken en gemensam mottagning kallad IMM  varje måndag. IMM i Ludvika har öppet på torsdagar.

Verksamheten är ett gemensamt projekt mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner och Västerbergslagens psykiatriska sektor.

Vilka jobbar på IMM?  

IMM i Smedjebacken bemannas av en sjuksköterska från psykiatrin samt 2-3 socionomer och beteendevetare från socialtjänsten i Smedjebacken. IMM i Ludvika bemannas av två skötare från psykiatrin samt 2-3 sjuksköterskor och socionomer från socialtjänsten i Ludvika.

IMM_mottagningen bemannas med personal från öppenvårdspsykistriska mottagningen Ludvika- Smedjebacken och personal från Vuxengruppen- missbruk- IFO.


Vem är IMM till för?

IMM vänder sig till personer över 18 år som har komplexa vårdbehov pga. psykisk sjukdom och samtidigt har ett beroende/missbruk. IMM kan  nu erbjuda  mer välplanerade insatser i syfte att motverka återfall i missbruk och främja psykisk hälsa så att personen kan nå ett så självständigt och välfungerande liv som möjligt.

IMM kan erbjuda en första kontakt inom en vecka. Socialtjänsten och psykiatrin gör tillsammans med personen upp en gemensam långsiktig vårdplan inom fyra veckor. I vårdplanen anges hur stödet ska utformas och vem som ansvarar för att utföra det.  Vårdplanerna följs upp gemensamt.
Psykiatrin ansvarar för tillnyktring och abstinensbehandling. Därutöver skall psykiatrin bl a svara för psykiatrisk utredning, bedömning, behandling och rehabilitering för att förbättra den psykiska hälsan och patientens sociala och arbetsmässiga funktionsnivå.
Socialtjänsten ansvarar för den sociala utredningen, vård och behandling av beroende/missbruk samt samordna stödinsatser som boendestöd, meningsfull sysselsättning, socialt och psykosocialt stöd samt träning av sociala färdigheter.
Personer som har kontakt med IMM skall mötas med respekt och empati. där den enskildes förutsättningar och behov står i centrum. Det innebär att flexibla lösningar där den enskildes behov är i fokus skall vara möjlig.

Hur får man kontakt med IMM?

Det är inte möjligt för någon enskild att söka direkt till IMM utan kontakten förmedlas via psykiatrin eller socialtjänstens missbruksgrupp.
Om personen lämnar sitt samtycke, samt psykiatrin och kommunen gemensamt bedömer att personen bäst kan få sina behov tillgodosedda inom ramen för IMM, övergår handläggningen av ärendet till IMM där  IMM:s personal gemensamt utreder personens behov av stöd och vårdbehov.  Metoder för utredning, stöd och behandling skall i möjligaste mån vara evidensbaserade. En förutsättning för arbetet inom IMM är att patienten samtycker till informationsutbyte mellan inblandade vårdgivare.

Samsyn och samverkan

Under uppstart av verksamheten har personal från socialtjänsterna i Smedjebacken, Ludvika och vuxenpsykiatrin arbetat med att ta få en samsyn på arbetet och gemensamt formulera mål och arbetsbeskrivningar. All personal har fått särskild utbildning inför bildandet av IMM. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beviljat utvecklingsmedel för verksamheten.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27
Webbredaktör: Carina Bergström

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Ulrika Skoglund
1:e socialsekreterare
Tfn: 0240-66 03 35
ulrika.skoglund@smedjebacken.se

Besöksadress
Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken

Öppenvårdspsykiatriska mottagingen i Ludvika och Smedjebackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Receptionen
Tfn:0240-49 50 50

Besöksadress
Ljunghällsvägen 45 , Ludvika