Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Coronaviruset - Smedjebackens kommuns pandemiarbete

Ny organisation för stabsarbete 200420

Från och med 20 april fungerar arbetsgruppen för pandeminplanering som krisledningsstab för att hantera arbetet med pandemin. Särskilda arbetsgrupper är tillsatta och arbetar med specifika frågor med fokus på bland annat material, företagare, folkhälsa, bemanning .

Arbetsgrupper

  • Arbetsmarknad och näringslivsgruppen – arbetar med frågor som rör företag och föreningar, både i nuläget och framåt.
  • Folkhälsogruppen – frågor som rör våra medborgares hälsa, ung som gammal. Vad ser vi och hur kommer det här påverka framåt. Vilka insatser behöver vi framöver.
  • Materialförsörjning – hur ser tillgången ut på skyddsmaterial, beställningar och tillverkning av egna skyddsmaterial.
  • Handlingsorganisation 70 + - handlingshjälp för personer som är 70+ och inte har någon anhörig eller vän som kan hjälpa till att handla. AME har uppdraget.
  • Bemanning – gruppen arbetar med frågor som rör bemanning, finns det tillräckligt med personal inom ex omsorgen m.m.
  • Cesam – centralsamverkan med de fackliga organisationerna sker löpande med extra insatta möten.

I staben är Lasse Andersson stabschef och den som kallar till möten som sker måndag-fredag kl. 07.30. Staben består också av förvaltningschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), skolsköterska medicinskt ledningsansvar, kostchef, kommunikatör samt kommunsekreterare.

Till gruppen finns också kyrkoherden i Norrbärke församling (stående adjungering) med samt andra funktioner som kan delta ibland.

Stabens uppgift är att vara samordnare av den händelsen, Covid-19 och ska bland annat få en gemensam lägesbild över händelsen, vara ett strategiskt stöd och rådgivande till verksamheterna, ha omvärldsbevakning om hur läget ser ut, vad är på gång och hur behöver vi förbereda oss med mera

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden består av de politiker som i vardagen utgör kommujnstyrelsens arbetsutskott. De är informerade om läget i kommunen och kan aktiveras vid behov..

Kommunchef Susanne Hedman Jensen har dagliga avstämningar med Fredrik Rönning vårt kommunalråd.

Arbtesgruppför pandemiplanering i krisens början

200305 sammankallade kommunchef Susanne Hedman Jensen funktioner från kommunen som på olika sätt ansågs beröras av den då nyuppkomna siuationen med coronapandemin. Representanter från omsorgen, skolan, personalavdelningen och kansliavdelningen samlades till ett inledande möte för att diskutera vägen framåt. De efterföljande veckorna träffades gruppen dagligen.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-07
Webbredaktör: David Wallman

Kontakt

Susanne Hedman-Jensen
Kommunchef
Tfn: 0240-66 01 36
susanne.hedmanjensen@
smedjebacken.se

Lars Andersson
Säkerhetschef
Tfn: 0240-66 01 11
kommun@smedjebacken.se