Smedjebackens kommun, till startsida

Information från Ovako Bar AB, Smedjebacken

 Gasolanläggningen ”Hagen” och övriga installationer – det här är vad som gäller.

Sommaren 1989 konverterades en ugn i valsverket från värmeldning med tjockolja till uppvärmning med gasol. Denna förändring gjordes för att minska svavel- och stoftutsläpp och därigenom uppfylla de miljökrav som ställts och att få bättre produktionsförutsättningar.

Gasolanläggningen, ”Hagen”, utformades och byggdes i samverkan med experter och berörda myndigheter och var i drift 1989. När den byggdes utrustades den med bästa tänkbara säkerhetssystem. Säkerhetssystemet analyseras och uppdateras fortlöpande vid behov. Verksamheten granskas också regelbundet av olika tillsynsmyndigheter. Många nyinstallationer har fått gasol som energikälla. Idag försörjer gasolanläggningen i Hagen utrustning för uppvärmning i stora lokaler, skärstation för delning av skrot, stålverkets diffusionsugnar, fyra stycken, samt delning av ämnen vid stränggjutningen.

Ovako Bar ab ett stålföretag som använder Gasol i sin process

Enligt Förordningen om skydd mot olyckor (FSO kap. 2 § 4) ska en kommun upprätta planer för räddningsinsatser för de verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport enlig lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 1999:381 (Sevesolagen).

Enlig lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. När en olycka inträffar ska den drabbade eller den som larmar så tidigt som möjligt få professionell hjälp för att kunna agera på rätt sätt och kunna vidta skadebegränsande åtgärder i väntan på räddningstjänsten. För snabbt kunna larma rätt resurser till en eventuell olycka på de olika anläggningarna finns förutbestämda larmplaner som upprättats av räddningstjänsten.

Kommunens plan för Räddningsinsats

Räddningstjänsten i Smedjebacken har tagit fram en plan för räddningsinsats på Ovako Bar AB. Syftet med planen är att beskriva hur räddningstjänsten ska arbeta i fall att det sker en allvarlig kemikalieolycka på Ovako Bar AB. Företaget har enligt en riskvärdering från Länsstyrelsen klassats som anläggning med farlig verksamhet av den högre klassen sk. Seveso III direktivet.

Skyldighet att ta fram en plan Enligt lagen har företag som hanterar ämnen som kan orsaka skada på människor och miljö särskilda skyldigheter att ta fram handlingsprogram och säkerhetsrapporter. Även kommunen där sådana företag bedriver sin verksamhet har en skyldighet att ta fram en plan för räddningsinsats.
Räddningsplanen ska revideras varje mandatperiod.

Åtgärder av Ovako

Ovako har utarbetat ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. Handlingsprogrammet, ”Nödläges och Katastrofplan”, ingår i företagets säkerhetsverksamhet som i sin tur väl överensstämmer med kommunens och räddningstjänstens krav. Flera krav som är uppfyllda är att en säkerhetsrapport är framtagen och har skickats till länsstyrelsen, arbetsmiljöinspektionen samt miljö- och hälsoskyddskontoret och räddningstjänsten i Smedjebackens kommun.

Teknisk beskrivning

  • Gasolanläggningen är inhägnad och försedd med olika skyddssystem.
  • Ca 9 000 ton gasol hanteras varje år.

Frågor gällande verksamheten besvaras av:

Skydd o säkerhetschef

Mika Koukkari

Telefon: 0240-66 81 04
E-post: mika.koukkari@ovako.com

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-09
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Mer information

Skydd o säkerhetschef
Ovako Bar AB

Mika Koukkari

Telefon: 0240-66 81 04
E-post: mika.koukkari@ovako.com