Smedjebackens kommun, till startsida

Riskhantering avseende brand vid skogsarbete - Branschgemensamma riktlinjer

 För att begränsa riskerna kopplat till skogsarbete vid torra förhållanden råder en samsyn om att arbetet ska genomföras med god planering och försiktighet.

Foton: Bitzer Productions

Skogsbruketsbranschgemensamma riktlinjer visar en tydlig, gemensam viljeinriktning. Riktlinjerna är utformade av företrädare för skogsbruket i samverkan med Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantbrukets brandskyddskommitté och deltagare från Räddningstjänsten.
Riktlinjerna syftar till att minska antalet och omfattningen av bränder bland annat genom att ge förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga bränder samt för att kunna begränsa spridningen av brand. Dessutom beskrivs rutiner för hur samråd bör ske mellan de aktörer som berörs av skogsarbetet. Vad som kan anses vara lämpliga åtgärder kan variera utifrån rådande förutsättningar. Hänsyn ska tas till såväl rådande som prognosticerade risk- och väderförhållanden, tillgång till olika bränsle-typer, topografi och spridningsrisker.
Skogsbruket ansvarar för att ta fram instruktioner och utbildningar utifrån riktlinjerna och skogssektorns gemen-samma mål.
För att ytterligare öka förmågan till ett bra brandskydd för skogsbruket är det också viktigt att berörda samverkans-parter som räddningstjänster och andra myndigheter utvecklar eller förbättrar sina rutiner, till exempel med uppdaterade och relevanta geodatastöd, så att effektiva och snabba räddningsinsatser kan utföras.
Skogsbruket verkar för ett utökat lokalt samarbete med räddningstjänster för att skapa en förbättrad samsyn och förstärkt direkt dialog mellan de parter som kan beröras i händelse av skogsbrand.

Riskhantering avseende brand vid skogsarbetePDF (pdf, 6.4 MB)
- Branschgemensamma riktlinjerPDF (pdf, 6.4 MB)

Uppsala den 20 april 2017
Tomas Johannesson
Samordningsansvarig för arbetet med
branschgemensamma riktlinjer.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-31
Webbredaktör: Cecilia Otterberg