Smedjebackens kommun, till startsida

Uppdaterad torsdag 2 augusti: Undantag från skärpt förbud mot eldning

Under torsdagen (2/8) beslutade räddningschefen i Smedjebackens kommun om ett undantag från eldningsförbudet.


I korthet innebär beslutet detta:

  • Det är nu tillåtet att grilla på egen tomt, men ej i skog och mark.
  • Det är också tillåtet att utföra brandfarliga heta arbeten utomhus

Beslutet i sin helhet:

Räddningschefen för Räddningstjänsten i Smedjebackens kommun beslutar att nedan uppräknade generella undantag från länsstyrelsens tillfälliga föreskrift 20 FS 2018:16 ska gälla i Smedjebackens kommun.

Matlagning (grillning) utomhus på egen tomt undantas från länsstyrelsens tillfälliga föreskrifter. Enskild dispens behöver inte sökas för detta.

Förtydligande: Med egen tomt avses trädgård och liknande som ägs av den som utför eldningen. Grillning på ej bebyggd fastighet och liknande omfattas ej av detta undantag.

Heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten utomhus inom tätbebyggt område undantas från länsstyrelsens tillfälliga föreskrifter. Enskild dispens behöver inte sökas för detta.

Förtydligande: Med brandfarliga heta arbeten avses Heta arbeten® enligt Brandskyddsföreningens definition. Det generella undantaget förändrar inte ordinarie rutiner och skyddsåtgärder kring heta arbeten. Utförandet av heta arbeten ska ske enligt brandskyddsföreningens riktlinjer.

Personligt ansvar

Det förutsätts att den enskilde vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra brandtillbud. Undantaget fritar ej den enskilde från personligt ansvar. Övrigt behov av eldning utomhus kan få dispens i enskilda fall. Publika evenemang, lägerverksamhet, näringsidkare och liknande kommer att bedömas utifrån lokala förhållanden och vidtagna skyddsåtgärder.

Förtydligande: Grillning i skog och mark samt offentliga grillplatser och liknande omfattas ej av undantaget och kommer ej att beviljas enskilda undantag.

Beslutet är taget med stöd av 20 FS 2018:16 4§ samt gällande delegationsordning.

För dispensansökan, svara på följande frågor och skicka till:

rtj@smedjebacken.se

  • a. Förnamn, efternamn, personnummer, postadress, telefonnummer till den sökande
  • b. Plats och tid för den tänkta eldningen 
  • c. Orsak till den tänkta eldningen och motivering till varför den måste genomföras trots den rådande brandrisken.
  • d. Karta över platsen och närområdet för den tänkta eldningen
  • e. Beskrivning av närområdet, framförallt bebyggelse, vegetation, nivåskillnader och annat av vikt
  • f. Kriterier för avbrytande av eldningen
  • g. Beskrivning av släckberedskap på eldplatsen omfattande: Personal på plats  Beskrivning av bevakning och efterbevakning Släckutrustning t.ex. slangar, hinkar, pumpar, mm Släckvattenförsörjning på plats Din och andra medverkandes kompetens på området Rutiner för larmning och invisning i händelse av brandspridning Framkörningsvägar för räddningstjänsten
  • h. Övrig information av vikt i dispensprövningen.

Länkar till mer information om brandrisk och eldningsförbud

Brandriskprognoser för Dalarnas län hittar du på webbplatsen Samhällsinformation Dalarna.länk till annan webbplats

På webbplatsen Krisinformation.se, (drivs av MSB) kan du ta del av råd och aktuell information om händelser och kriser från myndigheter lokalt, regionalt och nationellt. Krisinformation.se

länk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-28
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Mer information