Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

POSOM

Psykiskt och  socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Vårt moderna samhälle är sårbart och orsaken är flera. Här kan nämnas att fler bor i tätorter, infrastrukturen har ändrats och antalet transporter efter våra vägar har ökat med varor eller människor. Även en förändrad familjebild och ökad rörlighet bidrar till att den enskilda individen blir mer sårbar

Många människor kan komma att drabbas vid en och samma olycka antingen som skadad eller som anhörig/vän till den skadade.

Allt detta ställer stora krav på social hjälp- och stödfunktioner och ökar behovet av en organisation som kan träda i verksamhet vid inträffade händelser såväl i fred som under beredskap och krig.

Kommunen har därför beslutat att bygga upp en kommunal beredskapsplan för psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM) i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd 1991:2.

Mål
Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid olyckor och katastrofer är att förebygga psykisk ohälsa på sikt.

Stödcentraler
I Smedjebackens kommun upprättas Stödcentraler vid olyckshändelse katastrof i församligshemmet i Söderbärke och Smedjebacken. Här tar stödpersoner hand om drabbade, anhöriga och andra  som behöver stöd eller någon att prata med.

En kris i olika faser
När en olycka eller katastrof inträffar reagerar vi ofta på olika sätt. Vi har ett inbyggt försvar för att orka igenom det svåra som har inträffat. Ett antal vanliga reaktioner i samband med en olycka eller kris inträder ofta, men det kan också vara andra reaktioner som förekommer.

Man kan urskilja fyra olika faser efter en olycka eller katastrof, chock- ,reaktions-, bearbetnings-, och en nyorienteringsfas. Att den drabbade får rätt hjälp gör det lättare att bearbeta händelsen och komma tillbaka till vardagen.

Chockfas
Verklighetsuppfattningen minskar, tidsupplevelser ändras och vårt konstruktiva tänkande begränsas. Vi kan bli överaktiva, få panik, bli apatiska, förvirrade, förnekande, känna kaos inuti men vara lugn på ytan.

Reaktionsfas
Reaktion på det som hänt med hjärtklappning, huvudvärk, ont i magen. Förnekelse av det inträffade, leta syndabockar, bli frånvarande, bli extra känsliga för ljus och ljud. Ångesfyllda återupplevelser, sömnproblem, mardrömmar, tvångstankar, kan söka tröst i droger m.m.

Bearbetningsfas
En kritisk period - lätt att gå tillbaka till tidigare fas. Det blir viktigt med nuet. Nya vägar prövas med utforskande av nya alternativ. Viktigt att inte ha för bråttom men även att få uppmuntran.

Nyorienteringsfas
Man börjar fungera som tidigare. Gamla kontakter återupptas och den sociala isoleringen bryts. Självkänslan återkommer och nya intressen kommer till med nya kontakter.

Information om kommunens
POSOMGRUPP

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande när det händer olyckor och katastrofer. En frivillig organisation som en extra resurs vid akuta och oväntade händelser med uppgift att lindra och förebygga psykisk ohälsa.

Vi är stödpersoner till enskilda och familjer som darbats av olyckor. Vi har informations- och stödcentrum i Smedjebacken och Söderbärke. Vi hjälper människor vidare efter akuta insatser till övriga resurser i samhället för hjälp på längre sikt.

Det är viktigt att få stöd och hjälp när en oväntad kris eller händelse inträffar. Det kan vara vid dödsfall, olyckor eller plötsliga händelser där man blir utsatt för känslomässiga påfrestningar.

Psykiskt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-19
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

POSOM

Lasse Andersson
Ordförande  

Tfn: 0240-66 01 11


Mer information

Är du intresserad av att bli stödperson kontakta
ordf. Lasse Andersson