Smedjebackens kommun, till startsida

             Organisationsschema

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågor och arbetet med att bli en Säker och Trygg kommun.

Välfärdsråd sammansatt av beslutande politiker och verksamhetsansvariga tjänstemän från kommun och landsting. Välfärdsrådet har ansvaret för det samlade olycksfall- och skadeförebyggande arbetet i Smedjebackens kommun. Till rådet är folkhälsoplanerare knuten med särskilt ansvar för att genomföra olycksfalls- och skadeförebyggande programmet.

Fast organisation:
Säkerhets- och risksamordnare med uppgift att arbeta med de fysiska riskerna, men även med utbildning av personal och andra i bl a Systematiskt brandskyddsarbete.

Teknik- och fritidsutskottet består av tre ledamöter samt tjänsteman från respektive verksamhet. De behandlar frågor rörande gator, vägar, fastigheter, idrotts- och fritidsanläggningar samt investeringar .

Riskhanteringsgrupp — kommunens förvaltningschefsgrupp kompletterad med säkerhets-och risksamordnaren samt tekniska chefen, fungerar som riskhanteringsgrupp för hela den kommunala verksamheten.

Kommunens Brottsförebyggande Råd =LBR är underställd kommunstyrelsen och jobbar mot skadegörelse och brott.

Äldresäkerhetsgrupp, med representanter från kommun, landsting, polis och pensionärsorganisationer arbetar med säkerhetsfrågor för de äldre

Barn och ungdomssäkerhet finns fokus på i flertalet grupper ex.
·       Skolan-socialas familjeenhet
·       Föräldrautbildning
·       Idrottslärare, folkhälsoplanerare, räddningstjänst och elevhälsan.
·       Elevhälsan och folkhälsoplanerare som arbetar med elevhälsans roll/arbetssätt.

Gemensamt med Landstinget har Ludvika och Smedjebackens kommun ett Barn- och Ungdomsforum. Här finns frågor som rör skador, droger och barn och ungdomars hälsa alltid på agendan.

Idrottssäkerhet, en grupp med representanter från ungdomskontoret, fritidskontoret, Sisu-idrottsutvecklare och folkhälsoplanerare.

Kvinnomisshandelsgrupp finns sedan 1995 och gruppen har utformat en handlingsplan, "Våld mot kvinnor" Smedjebacken!  Den tar upp hur olika myndigheter och organisationer ska arbeta för att stödja och hjälpa kvinnor som utsätts för våld för att bryta våldsspiralen. Syftet är att minska våld och övergrepp mot kvinnor i Smedjebackens kommun.

Projekt Triangeln handlar om en vårdkedja för ungdomar i riskzon.
Ett samarbete mellan IFO(Individ och familjeomsorg) i Smedjebackens kommun och IFO i Ludvika kommun samt den gemensamma gymnasieskolan VBU. Syftet är att förhindra utslagning av unga människor både drogrelaterat och psykisk ohälsa.

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Kansliavdelningen

Kerstin Söderlund
Tfn: 0240-66 00 90
kerstin.soderlund@smedjebacken.se